عناوین : دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس ۲۸ دروس هیئت (دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب) – بخش دوم

محمد مهدیان
اگر کوکب یا نقطه مفروض بر فلک، بر نفس دائره اول السموت افتد و در سمت الرأس نبود، در اینصورت دائره ارتفاع با دائره اول السموت یکی شوند یعنی منطبق بر بکدیگر شوند و خط...
حکمت و فلسفه دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس ۲۸ دروس هیئت (دایره اول السموت، دایره مشرق و مغرب) – بخش اول

محمد مهدیان
اینک سخن در سمت کوکب و مبدء سمت آنست. جمع سمت سموت است مثل رخت و رخوت، و شرط و شروط و نظائر آنها. و دائره اول السموت مبدء سمت است که اوّل سموت است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس بیست و هفتم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره ارتفاع)

محمد مهدیان
آن را بدینجهت دائره ارتفاع گویند که ارتفاع و انحطاط کوکب و اجزاء فلک یعنی اجزاء قبه جسم کل که بر سطح فلک اعلی برده میشوند، بدو معلووم شود....
حکمت و فلسفه دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش سوم درس بیست و ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (فلک هیوی و عرض بلد)

محمد مهدیان
من همان لفظ فلک را که در کتب و اصطلاح دانشمندان فلکی آمده است بکار می برم، و لفظ مدار را که امروز پیرامون اصطلاحات فرنگ در کتاب آورده اند دوست ندارم....
حکمت و فلسفه دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس بیست و ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (فلک هیوی و عرض بلد)

محمد مهدیان
مطلب دیگر: در دروس قبل دانسته ایم که رسیدن مرکز قرص شمس به دائره نصف النهار تعبیر به موافات، و به رسیدن آن به خط زوال، و به وصول آن به وسط قبه، و به...
حکمت و فلسفه دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش اول درس بیست و ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (فلک هیوی و عرض بلد)

محمد مهدیان
در درس بیست و سوم گفته ایم که هیأت فلک -یعنی قبّه جسم کل- نسبت به زمین، از سخن سرایان به خیمه و کِلّه تشبیه و تعبیر شده است....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس بیست و پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (وجه تسمیه دائره نصف النهار)

محمد مهدیان
کلام نیشابوری را در غرائب القرآن در بیان هر سه وجه تعریف یوم شأنی بسزا است. همین بزرگمرد شارح تذکره خواجه در هیأت است که کتابی بغایت اصیل و قویم است لذا وجه اوّل تعریف...
حکمت و فلسفه دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش اول درس بیست و پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (وجه تسمیه دائره نصف النهار)

محمد مهدیان
در شرع محمّدی -علی صادعه الصلوه والسلام- در تعیین مواقیت عبادات، مقدار یوم مابین طلوع فجر ثانی یعنی صبح صادق تا زوال حمره مشرقیه از قِمَّه الرأس که دالّ بر غروب شمس است، می باشد؛...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش سوم درس بیست و چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طالع و شرف و هبوط کواکب)

محمد مهدیان
هبوط هر کوکب مقابل شرف او بود به همان درجه. و مراد از مقابل، نظیر آن برج و درجه است یعنی برج ششم بعد از برج شرف، برج هبوط آن کوکب بود؛ و 180 درجه...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس بیست و چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طالع و شرف و هبوط کواکب)

محمد مهدیان
شرف زحل درجه بیست و یکم از برج میزانست. شرف مشتری در پانزدهم درجه سرطانست. شرف مریخ درجه بیست و هشتم جدی. شرف زهره درجه بیست و هفتم حوت. شرف عطارد پانزدهم سنبله....