سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
دایره افق

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

دایره افق

دایره افق

درس شانزدهم دروس هیئت – دایره افق: هر شخص، در هر نقطه بسیط ارض بوده باشد، اگر خطی از مرکز عالم بر استقامت قامتش از دو جانب سمت رأس و سمت قدم او گذرد و به فلک أعلی منتهی شود، به دو نقطه متقاطر منتهی میشود که این خط یاد شده را محور دائره عظیمه ای فرض کنیم که دو نقطه سمت الرأس و سمت القدم در قطب گردند، آن عظیمه دائره افق حقیقی خواهد بود.

درس پانزدهم دروس هیئت - ارقام بروج و کواکب

ارقام بروج و کواکب

درس پانزدهم دروس هیئت – ارقام بروج و کواکب: بروج اثنی عشر را در کتب فن به حساب جمل نویسند که از صفر شروع می شود و به یا ختم می گردد…

تقسیم کره به بروج

تقسیم کره به بروج

درس چهاردهم دروس هیئت – تقسیم کره به بروج: منطقه البروج از چهار نقطه اعتدالین و انقلابین، و از نقاط متوهم میان هر یک از نقطه اعتدال و انقلاب، به دوازده قسم متساوی قسمت می شود و هر قسمت را برج نامند

درس سیزدهم دروس هیئت - طول کوکب

تعریف طول کوکب

درس سیزدهم دروس هیئت – طول کوکب: طول کوکب را تقویم کوکب نیز گویند. اعنی هرگاه گویند تقویم فلان کوکب بدین مقدار است، یعنی طول آن بدان مقدار است. و حرکتی را که در تقاویم ثبت می کنند این حرکت است.

درس دوازدهم دروس هیئت - پیرامون میل (عرض و بعد کوکب)

پیرامون میل (عرض و بعد کوکب)

درس دوازدهم دروس هیئت – پیرامون میل (عرض و بعد کوکب): اگر کوکب بر نفس معدل النهار بود آن را بعد نبود. و اگر بر نفس منطقه البروج بود آن را عرض نبود. و اگر بر یکی از دو نقطه اعتدال بود او را نه بعد بود و نه عرض. و اگر بر یکی از دو نقطه منقلب بود بعد او به قدر میل کلی بود.

درس یازدهم دروس هیئت - دایره عرض

تعریف دایره عرض

درس یازدهم دروس هیئت – دایره عرض: از دوائر عظام، دائره عرض است. مقصود از این دائره، معرفت ابعاد نقاطه مفروضه بر فلک است از دائره بروج؛ خواه آن نقاط مرکز کوکبی از سیارات و ثوابت بود و خواه جز آن، چه اینکه در این عمل دائر بروج را مبدأ قرار داده ایم.

درس دهم دروس هیئت - دایره میل

تعریف دایره میل

درس دهم دروس هیئت – دایره میل: در محاسبات فلکی و دوائر کروی هرگاه بخواهیم بعد نقطه ای از دائره عظیمه ای را بدست آوریم، باید دائره عظیمه دیگری از آن نقطه مفروض و دو قطب دائره ای که مبدأ مفروض است بگذرانیم تا بر آن قائمه شود و بعد جانب اقرب که اقصر خطوط واصله بین آن نقطه و دائره مبدأ است بدست آید.

لزوم محاسبه حرکت میل کلی و اقبال و ادبار در تحصیل سمت قبله

لزوم محاسبه میل کلی در تحصیل سمت قبله

این مطلب به بخش پایانی از رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی که در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۲ در ماهنامه مجله دانشگاه انقلاب به چاپ رسیده است، با عنوان لزوم محاسبه میل کلی در تحصیل سمت قبله اختصاص دارد.

تحصیل مقدار میل کلی

تحصیل مقدار میل کلی

این مطلب به بخش چهارم از رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی که در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۲ در ماهنامه مجله دانشگاه انقلاب به چاپ رسیده است، با عنوان تحصیل مقدار میل کلی اختصاص دارد.

مقدار انتقاص میل کلی در یک سال

مقدار انتقاص میل کلی در یک سال

این مطلب به بخش سوم از رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی که در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۲ در ماهنامه مجله دانشگاه انقلاب به چاپ رسیده است، با عنوان مقدار انتقاص میل کلی در یک سال اختصاص دارد.