سپیده دم نسیمی روح پرور / بهار در شعر پروین اعتصامی

بهار در شعر پروین اعتصامی / سپیده دم نسیمی روح پرور

بهار در شعر پروین اعتصامی

سپیده دم نسیمی روح پرور

وزید و کرد گیتی را معنبر

تو پنداری ز فروردین و خرداد

به باغ و راغ بد پیغام آور

به رخسار و به تن مشاطه کردار

عروسان چمن را بست زیور

گرفت از پای بند سرو و شمشاد

سترد از چهره گرد بید و عرعر

زگوهر ریزی ابر بهاری

بسیط خاک شد پر لؤلؤ تر

مبارک باد گویان در فکندند

درختان را به تارک سبز چادر

نماند اندر چمن یک شاخ کانرا

نپوشاندند رنگین حله در بر

ز بس بشکفت گوناگون شکوفه

هوا گردید مشکین و معطر

بسی شد بر فراز شاخساران

زمرد همسر یاقوت احمر

به تن پوشید گل، استبرق سرخ

به سر بنهاد نرگس افسر زر

بهاری لعبتان، آراسته چهر

به کردار پریرویان کشمر

چمن با سوسن و ریحان منقش

زمین چون صحف انگلیون مصور

در اوج آسمان خورشید رخشان

گهی پیدا و دیگر گه مضمر

فلک از پست رائیها مبرا

جهان زآلوده کاریها مطهر

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  یک دکان زینجا که هستی برتر آی / به بهانه بزرگداشت عطار نیشابوری

دیدگاه خود را ثبت کنید