مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 22 تیر / 1403
Search
Close this search box.
شعر دوازده امام

شعر دوازده امام / به همراه فایل صوتی و ویدیو

در این مطلب گلچینی از زیباترین شعر دوازده امام را برای شما جمع آوری کرده ایم تا برای خود و فرزندان عزیزتان بخوانید و لذت ببرید.

شعر دوازده امام

قضه ها و شعرهای کودکانه از انواع سرگرمی های مناسب برای کودکان هستند و شما می توانید با کمک انواع شعر و قصه ها کودکان را با مطالب آموزنده زیادی آشنا سازید.

در این مطلب گلچینی از زیباترین شعر دوازده امام را برای شما جمع آوری کرده ایم تا برای خود و فرزندان عزیزتان بخوانید و لذت ببرید.

انواع شعر دوازده امام معصوم از زیباترین اشعار کودکانه به شمار می روند که یادگیری این اشعار برای کودکان دختر و پسر جذاب است. در ادامه دوازده امام معصوم را در قالب اشعار زیبا به کودکان عزیز معرفی کرده ایم که با یادگیری این اشعار کودکان می توانند نام دوازده امام را به ترتیب یاد بگیرند.

شعر دوازده امام

شعر دوازده امام
شعر دوازده امام

شعر دوازده امام

ای یار با شهامت
بگو از امامت

آمده بعد از نبی
اول ایشان علی

امام دوم حسن
امام سوم حسین

چهارم علی بن حسین
ای یار خوش گفتگو

امام پنجم بگو
از طاهران طاهر است

محمد باقر است
ششم جعفر صادق

هفتم موسی کاظم
هشتم امام رضا

رضا به حکم قضا
نهم محمد تقی

دهم علی نقی
یازدهم عسکری

دوازدهم صاحب است
زنده ولی غایب است

ظاهر شود زمانی
روشن کند جهانی

شعر دوازده امام

شعر دوازده امام
شعر دوازده امام

شعر دوازده امام

من بچه شیعه هستم
خدا ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ
ﺧﺪﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺩﺍﻧﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻡ ﻣﺤّﻤﺪ (ﺹ)
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺁﻣﺪ
ﺩﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ
ﺍﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ

ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻭ ﺯﻫﺮﺍ (ﺱ) ﺑﻮﺩ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺒﺮﺍ ﺑﻮﺩ
ﻓﺪﺍﯼ ﺩﯾﻦ ﺷﺪ ﺟﺎﻧﺶ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺶ

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﯽ (ﻉ) ﺷﺪ ﺍﻣﯿﺮ
ﺍﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭّﻟﯿﻦ ﺍﺳﺖ

شعر دوازده امام

ﺍﻣﺎﻡ ﺩﻭّﻡ ﻣﺎ
ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺣﺴﻦ (ﻉ) ﺑﻮﺩ
ﺻﺒﻮﺭ ﺧﻮﺵ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﺩ

ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎﻡ ﺳوﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮﺑﻼ‌ ﺷﺪ
ﺗﺮﺑﺖ ﺍﻭ ﺷﻔﺎ ﺷﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻡ
ﺑﺮ ﺍﻭ ﺳﻼ‌ﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠّﺎﺩ (ﻉ)
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻋﺎﻫﺎ
ﭘُﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ

ﭘﻨﺠﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ (ﻉ)
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺎﮔﺮﺩﻫﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮﺩ
ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮﺩ

شعر دوازده امام

ﺷﺸﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ (ﻉ)
ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺭﻫﺒﺮ
ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮﺩ
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﯾﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ

ﻫﻔﺘﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﺎﻇﻢ (ﻉ)
ﺻﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ
ﻣﻌﻠّﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ

ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎ
ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎﯼ ﻭﺍﻻ‌
ﺍﻣﯿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﻧﻬﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ (ﻉ)
ﺭﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺑﺎﺩ
ﮐﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻣﺎﻩ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ

شعر دوازده امام

ﺩﻫﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﻘﯽ (ﻉ)
ﭘﺎﮎ ﺩﻝ ﻭ ﻣﺘّﻘﯽ
ﻫﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﻦ ﺑﻮﺩ
ﯾﺎﻭﺭ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮﺩ

ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻋﺴﮕﺮﯼ (ﻉ)
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﯿﺐ ﻫﺎ ﺑَﺮﯼ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ

ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ
ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻈﻠﻮﻡ
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺧﺪﺍ
ﺍﻣﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ

ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪ
ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ

ﺑﺎﻻ‌ﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ
میشه ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ
ﻣﻬﺪﯼ (ﻉ) ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
ﺩﺷﻤﻦ ﺭﻭ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ

ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻪ ﭘُﺮ ﺍﺯ ﮔُﻞ
ﻧﺮﮔﺲ ﻭ ﯾﺎﺱ ﻭ ﺳُﻨﺒﻞ
ﻣﺎ ﺑﭽّﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ
ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﻢ ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﺑﯿﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﺭﺍ

شعر دوازده امام

شعر دوازده امام
شعر دوازده امام

شعر دوازده امام

امام اول علی
هم نایبه هم ولی

امام دوم حسن
حسن به خُلقش اَحسن

آنکه دو نور عینه
شهید امام حسینه

سجاد که چهارمینه
زینت عابدینه

بی بی شهربانو
می باشه مادر او

اون که امام پنجه
کلامش نور و گنجه

دانای بر نجومه
او باقرالعلومه

محمد باقره
از اشتباه طاهره

ای یار با خلق و خو
امام ششم بگو

جعفر صادق لقب
پایه گذار مکتب

دریای علم ایشان
حدیث هایش فراوان

توحید او مفضّل
می کنه مشکلت حلّ

ای یار خوش گفتگو
امام هفتم بگو

بیشتر بخوانید: شعر کودکانه پدربزرگ خوبم

شعر دوازده امام

موسی کاظم هفته
زندان هارون رفته

رضا ضامن آهو
حاجت بگیرید از او

کوچکتر از بقیه
محمد تقیه

دهم علی النقی
مسموم به سمِ شقی

امام یازده ما
مقبره اش سامرا

حسنِ عسگریه
یک لقبش ذکیه

امام اثناعشر
ناجیِ کلِّ بشر

مهدیِ صاحب زمان
منجیِ کلِّ جهان

شعر دوازده امام

شعر دوازده امام
شعر دوازده امام

شعر دوازده امام

تاب تاب تاب بازی
خدای من چه نازی

خدای خوب و دادار
خودت منو نگهدار

خدای مهربونم
با مادرم می خونم:

که این همه قشنگی
گل های ناز رنگی

خندیدن و محبت
سفره پر برکت

خورشید و ماه و شبنم
یا بارونای نم نم

هدیه تو به ماهاست
بودن تو چه زیباست

مامان که نازنینه
فرشته زمینه

همش بوسم میکنه
گاهی لوسم میکنه

بهم میگه همیشه
خدا نخواد نمی شه!

میگه خدا می خنده
همیشه روی بنده

ما همه بنده هاتیم
تا همیشه باهاتیم

درست مثل اماما
علی، حسین و زهرا

امام حسن و باقر
امام صادق شاکر

امام کاظم خندون
امام رضا مهربون

امام جواد و هادی
با مهر خدادادی

امام عسکری ناز
مشغول راز و نیاز

با خدای مهربون
خدای هفت آسمون!

شعر دوازده امام

دخترک خوشگلم؟
گوش میدی جون دلم؟!

بعد امام عسکری
میشه امام آخری!

که آقای زمینه
نجیب و نازنینه

ما رو همه می شناسه
به دادمون می رسه

برا همه آدما
همش می کنه دعا

از طرف خدا جون
می شه مراقبمون

می دونی اسمش چیه
اسمش امام مهدیه

اگه خدامون بخواد
قراره یک روز بیاد

بشه آقای همه
بخنده یک عالمه!

شعر دوازده امام

شعر دوازده امام
شعر دوازده امام

شعر دوازده امام

اول امام علی (ع)
هست جانشین نبی

دوم امام حسن (ع)
سرور هر مرد و زن

سوم امام حسین (ع)
فدای او هر دو عین

چهارم امام سجاد (ع)
سجده می کردند زیاد

پنجم امام باقر (ع)
عالم بودند و طاهر

ششم امام صادق (ع)
راستگو و خیلی لایق

هفتم امام کاظم (ع)
خوشرو بودند و عالم

هشتم امام رضا(ع)
راضی به کار خدا

نهم امام جواد (ع)
بخشنده و خوش نهاد

دهم امام هادی (ع)
راهنمای آزادی

یازدهم عسکری (ع)
دور و برش لشکری

آخر امام زمان (عج)
بیش از پدر مهربان

بیشتر بخوانید: شعر کودکانه سایه مامان و بابا

شعر دوازده امام

بگو اصول دینت
با زبان شیرینت

اصول دین امت
توحید و عدل، نبوت

معاد روز قیامت
بشمار حالا امامت

علی امام اول
می کنه مشکلت حل

شد جانشین نبی
بلند بگو یا علی

امام دوم ما
یا حسن مجتبی

آنکه نور دو عینه
شهید امام حسینه

بیشتر بخوانید: شعر چرا روزه می گیریم 

شعر دوازده امام

سجاد که چهارمینه
زینت عابدینه

کیه امام پنجم
یادت نره دِ بجُم

از طاهران طاهره
محمد باقره

یادت نره همیشه
جعفر صادق شیشه

موسی کاظم هفتِ
زندان هارون رفته

رضا ضامن آهو
حاجت می گیرند از او

کوچکتر از بقیه
محمد تقیه

دهم علی النقی
در سامرا نه بقیع

یازدهمین ستاره
اشکام براش می باره

امام عسگریه
بابای آخریه

امام اثناعشر
ناجی کل بشر

مهدی صاحب زمان
منجی کل جهان

خدا بیار ظهورش
خدمت کنیم حضورش

****

شعر دوازده امام

ای کودک مسلمان
بگو تو از امامان

آمده بعد از نبی
اول ایشان علی

امام دوم حسن
امام سوم حسین

چهارم امام سجاد
دل ها شده از او شاد

ای یار خوش گفتگو
امام پنجم بگو

عالم ترین عالم است
محمد باقر است

ششم جعفر صادق
هفتم موسی کاظم

هشتم امام رضا
رضا به حکم خدا

نهم محمدتقی
دهم علی النقی

یازدهم عسگری
دوازدهم مهدی است

ظهور کند زمانی
روشن کند جهانی

شعر دوازده امام

 

دانلود شعر دوازده امام

دانلود ویدیو شعر دوازده امام

در این مطلب گلچینی از زیباترین شعر دوازده امام را برای شما جمع آوری کرده ایم تا برای خود و فرزندان عزیزتان بخوانید و لذت ببرید.

همچنین اگر به دنبال شعرهای زیبای دیگری برای فرزند خود هستید، می توانید به بخش شعر کودکانه مراجعه کنید.

مجله اینترنتی تحلیلک

4 22 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
28 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کریمه انیری کابلی
2 سال قبل

عالیییی بوددد همیشه میخاستم

2 سال قبل

از اینکه این پست رضایت شما رو جلب کرده خوشحالیم.

مرتضی
2 سال قبل

خیلی خوب و زیبا بود آفرین

2 سال قبل
پاسخ به  مرتضی

ممنون از نظر و توجه شما

ناشناس
1 سال قبل
پاسخ به  مرتضی

بله دقیقاً

علیرضا
2 سال قبل

چجوری دانلود کنم ؟؟

2 سال قبل
پاسخ به  علیرضا

روی کلمه دانلود که به رنگ دیگه ای هست کلیک کنید تا دانلود بشه.

نازی
1 سال قبل
پاسخ به  علیرضا

ببین اسکرین شاد بگیر خب

علیرضا قاسمی
1 سال قبل

امامت و ولایت

ما بچه های مؤمن و مسلمان
همیشه بوده ایم کنارِ قرآن

خدا رو دوست داریم ما از تهِ دل
قدم نمی‌ذاریم تو راهِ باطل

ما شیعیانِ حضرتِ رسولیم
ما گوش به فرمانِ رسولِ نوریم

روزِ غدیر رسولِ دین محمد
فَرمود به مَردُمان که بعدِ احمد

مولا علی برایِتان امامِ
حُجَّت برای شیعیان تمامِ

بعد از امامْ علی امامِ حسن
امامِ سُفره دار و خُلقِ اَحسَن

بعد از امامْ حَسن امامِ حسین
برای قلبِ شیعیان نورِ عِین

پس از امامْ حسین امامِ سجّاد
عبادت و دُعا رو یادِمون داد

امامِ بعدی باقرُ العلومِ
امامِ علم و دانش و فنونِ

امامِ بعدی جعفرِ صادقِ
معلم و فَقیهی با سابقه

امامِ هفتُمینْ امامْ کاظمِ
فَرموده وقتِ خشم سُکوت لازمه

امامْ رضا امامِ هشتُمِ ما
زیارتِش اُمیدِ مَردمِ ما

پس از امامْ رضا امامْ جوادِ
امامی مهربون و هم جوانِ

بعد از امامْ جواد امامِ هادی
برای شیعیان پَناه و حامی

امامِ عَسگری امامِ بعدی
بابای مهربون و خوبِ مهدی

امامِ آخری امامْ زمانِ
که غایب از نَظر ها در نَهانِ

باید دُعا کنیم واسه ظهورِش
واسه رسیدن و واسه حُضورِش

دُعا کنیم تموم شِه دیگه غیبت
تموم شِه این جدایی ها وُ حسرت

وقتی امامْ زمانِمون غایبِ
سَیِّد علیْ خامنه ای نایبِ

نایبِ بَر حقِ امامِ زمان
که سایه اش بَر سَرِمان مُستَدام

باید به رَهنِمودِشون گوش کُنیم
حرفای دُشمن و فراموش کُنیم

دشمن میخواد که دینِ ما نَباشه
بَدِش میاد که اِنقلابی باشه

ولی ما بچّه ها بَصیرَت داریم
ما رَهبری خوش قلب و سیرَت داریم

ما بَسته ایم با رَهبری یه عَهدی
که پَرچم و بِدیم به دستِ مهدی

اَلّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَجْ
.:.:. تکثیر و کپی برداری مجاز می باشد .:.:.

فاطمه محمدی
1 سال قبل

عالی بود یا علی

1 سال قبل
پاسخ به  فاطمه محمدی

ممنون از همراهی شما

ناشناس
1 سال قبل
پاسخ به  فاطمه محمدی

دقیقاً

زهرا
1 سال قبل

عالییییی اجرتون با خدا

1 سال قبل
پاسخ به  زهرا

ممنون از همراهی شما

ناشناس
1 سال قبل
پاسخ به  زهرا

👍👍

نسا
1 سال قبل

این شعرها خیلی خوب بود ممنون از لطف شما عزیزان 😊(。♡‿♡。) (๑♡⌓♡๑)

1 سال قبل
پاسخ به  نسا

ممنون از همراهی شما

ناشناس
1 سال قبل
پاسخ به  نسا

موافقم

زهرا
1 سال قبل

بلد نیستم دانلود کنم

1 سال قبل
پاسخ به  زهرا

روی قسمت دانلود کلیک کنید، امکان دانلود برای شما فراهم می شود

ناشناس
1 سال قبل
پاسخ به  زهرا

آره

ناشناس
1 سال قبل

سلام
به‌نظر من که این شعر ها قشنگ بودن و من هم یک شعر درباره ی دوازده امام را بلدم اگر دوست داشتید لطفاً خیلی زود به من بگید تا براتون بنویسم

1 سال قبل
پاسخ به  ناشناس

سلام ممنون از همراهی شما
بله حتما

ملینا
1 سال قبل

من خیلی شعررا دوست دارم

1 سال قبل
پاسخ به  ملینا

ممنون از همراهی شما دوست عزیز

مائده
7 ماه قبل

خوب بود

ریما
3 ماه قبل

واقعا شعر های خیلی خوبی دارید و چیزایی که نمی دانم را این جا نوشته است

محسا
1 ماه قبل

عالی بود ❤️❤️❤️

28
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x