ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه تا تلفن صدا کرد

شعر کودکانه تا تلفن صدا کرد

شعر کودکانه تا تلفن صدا کرد

تا تلفن صدا کرد

خنده‌کنان دویدم

صدای بابایم را

از توی آن شنیدم

شنیدم او لپم را

مثل همیشه بوسید

من این جا خنده کردم

بابا از آن جا خندید

وقتی که خنده می‌کرد

انگاری پشت در بود

صدای بابا اینجا

اما خودش سفر بود

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  غلط ننویسیم قسمت هفتم

نوشته های مرتبط

بررسی و تأمل در باب پنجم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده

معرفی کتاب «سه دختر حوا» نوشته الیف شافاک

نویسنده

شعر کودکانه یه صابون کوچیک موچیک

نویسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید