مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 22 تیر / 1403
Search
Close this search box.
الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

اصول اولیه کشیدن الگوی بالاتنه به روش گرلاوین را در این مطلب برای شما گردآوری کرده ایم.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

اندازه‌های لازم برای الگوی بالاتنه روش گرلاوین

بلندی جلو / کارور جلو / بلندی پشت / کارور پشت / دور سینه / فاصله سینه / بلندی سینه / دور گردن / کنفرماسیون / سرشانه / سرشانه تا آرنج / سرشانه تا مچ / دور حلقه / دور بازو / دور مچ / دور باسن بزرگ / دور باسن کوچک / بلندی باسن بزرگ / بلندی باسن کوچک / دور کمر

اصول کشیدن الگوی بالاتنه روش گرلاوین

برای اندازه گیری های لازم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین ابتدا یک نوار به دور کمر می بندیم.

برای بلندی جلوی بالاتنه متر را از گودی گردن تا زیر نوار، برای بلندی پشت از آخرین مهره پشت گردن تا زیر نوار و برای کنفرماسیون متر را از طرف دیگر شانه به طرف پهلوی دیگر در گودی کمر تا زیر نوار اندازه می‌ گیریم.

برای بلندی سینه از گودی گردن تا نوک سینه و برای فاصله دو سینه از نوک سینه سمت راست تا نوک سینه سمت چپ را اندازه می‌گیریم.

برای اندازه‌گیری دور سینه از میان ستون فقرات پشت به‌ طوری‌ که متر از نوک سینه بگذرد اندازه می گیریم.

بعد دور باسن کوچک و دور باسن بزرگ و بلندی آن مانند اندازه گیری دامن عمل می شود.

سپس کارور جلو از چین‌ خوردگی یا آخرین نقطه‌ای که دست به بدن متصل می‌شود از سمت چپ به سمت راست اندازه می‌گیریم و در کارور پشت هم مانند جلو عمل می‌شود.

سپس دور حلقه گردن تا گودی گردن در قسمت جلو، سرشانه از انتهای گردن تا افتادگی شانه و ادامه آن تا آرنج و مچ را اندازه می‌گیریم.

دور حلقه آستین متر را از زیر بغل گذرانده تا استخوان برآمده شانه، به طور نرمال دور بازو روی برجستگی بازو به طوری که متر از زیر دست بگذرد.

دور مچ با چهار انگشت در زیر متر اندازه گیری می شود.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین
الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین / الگوی جلو بالاتنه

برای رسم الگوی بالاتنه روش گرلاوین مستطیلی رسم می کنیم به عرض ۱/۴+۲ دور سینه و ۱/۴+۲ باسن بزرگ و به طول قد بالاتنه تا باسن بزرگ برای کشیدن الگوی بالاتنه و طرف راست کاغذ برای وسط جلو قرار داده می شود.

بعد به مقدار ۱۰ سانتی متر اضافه به سمت بالای کادر نیز احتیاج داریم.

عرض کادر را خط یقه قرار داده و از طرف راست بعد از خط یقه قد بالاتنه را اندازه گرفته، هر چه شد علامت می زنیم که این علامت خط کمر است.

بعد قد بالاتنه را نصف کرده و علامت می گذاریم، این علامت خط سینه است.

دوباره ۱/۲ قد بالاتنه را به دست آورده و علامت می گذاریم که علامت کارور است.

همین اندازه ها را از طرف چپ کادر نیز علامت می گذاریم. علامت ها را با خط های افقی صافی به هم وصل می کنیم و از کمر به بعد خط باسن کوچک و بزرگ را به بالاتنه اضافه می کنیم.

روی خط های به دست آمده به این ترتیب نام می گذاریم. یقه، کارور، سینه، کمر، باسن کوچک، باسن بزرگ.

بعد روی خط یقه ۱/۶ گردن را اندازه گرفته سپس ۱/۶+۱ گردن را از علامت گردن بالا می رویم و هلالی به هم وصل می کنیم.

بعد مقدار بالا رفته را نصف کرده و خطی موازی با خط یقه رسم می کنیم.

متر را روی ۱/۶+۱ گردن قرار داده و مقدار سرشانه را روی خط جدید مشخص کرده و علامت می گذاریم. ۱/۲ کارور جلو را روی خط کارور و ۱/۴ سینه + ۲ را روی خط سینه و ۱/۴ باسن بزرگ + ۲ را روی خط باسن بزرگ اندازه گرفته از سینه به باسن بزرگ وصل می کنیم.

بعد ۲ سانتی متر از خط سینه بالا رفته و هلالی به کارور و سپس به علامت خط سرشانه وصل می کنیم که حلقه آستین به دست می آید.

برای به دست آوردن ساسون سرشانه ۱/۲۰ دورسینه+۱ را به دست می آوریم و مقدار سرشانه را نصف کرده بعد از ۱/۲ سرشانه مقدار ساسون سرشانه را اندازه زده سپس ۱/۲ دیگر سرشانه را علامت می گذاریم.

پس از معین کردن ۱/۲ فاصله و قد سینه ساسون سرشانه را به نوک سینه وصل می کنیم و با کشیدن این ساسون مقداری از کارور کم می شود.

همین مقدار را از حلقه آستین به کارور اضافه کرده و بعد از سرشانه به کارور و از کارور هلالی به خط سینه وصل می کنیم.

برای به دست آوردن محل ساسون زیر سینه ۱/۲ فاصله سینه را روی خط کمر و باسن بزرگ هم اندازه می گیریم. بعد طرفین خط را روی خط کمر ۱.۵ سانتی متر علامت گذاشته به نوک سینه وصل می کنیم.

از طرف دیگر به باسن بزرگ و از طرف پهلو هم مانند دامن ساسون ۲ سانتی متر گرفته می شود که از یکطرف به باسن بزرگ و از طرف دیگر به خط سینه کشیده می شود.

مابین دو ساسون جلو هم ساسون ۲ سانتی دیگری مانند دامن گرفته می شود.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین
الگوی بالاتنه روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین / الگوی پشت بالاتنه

مانند کادر جلو با این تفاوت که ۱/۴ سینه منهای ۲ و ۱/۴ باسن بزرگ هم منهای ۲. وسط پشت هم طرف چپ قرار می گیرد.

بعد از معین شدن کادر روی خط یقه ۱/۶ گردن را اندازه گرفته از این اندازه ۲ سانتی متر بالا می رویم هلالی به وسط پشت به ۱/۶ گردن وصل می کنیم.

بعد تفاوت پشت و جلو را به دست آورده و هر چه شد در امتداد ۲ سانت بالا رفته و روی خط مستقیم وسط پشت هم همین اندازه را بالا می رویم. اندازه ها را به هم وصل می کنیم.

بعد ۱/۲ کارور پشت را به اضافه ۰.۵ کرده روی خط کارور ۱/۴ سینه-۱.۲ روی خط سینه و ۱/۴ باسن بزرگ – ۲ را روی خط باسن بزرگ علامت می گذاریم.

از سینه به باسن بزرگ وصل می کنیم. ۲ سانت از خط سینه بالا رفته از سینه هلالی به کارور وصل می کنیم و در امتداد آن ۱/۶+۰.۵ بالا آمده ۱.۵ سانت بیرون می آییم.

بعد تفاوت پشت و جلو را نصف کرده مقدار به دست آمده را از ۱.۵ سانت بالا می رویم خط سرشانه را رسم می کنیم.

اگر چنانچه مقدار سرشانه اضافه بود از ۱/۲ سرشانه به بعد مقدار اضافه را ساسون می گیریم.

از وسط پشت روی خط کمر ۲ سانت تو رفته و از طرفی به یقه و از طرف دیگر به باسن بزرگ وصل می کنیم و ساسون پهلو و بلند پشت هم مانند دامن ها گرفته می شود و از کمر به بالا هم به خط سینه وصل می شود و ساسون سرشانه هم تا خط سینه کشیده می شود.

الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

الگوی بالاتنه روش گرلاوین
الگوی بالاتنه روش گرلاوین

اصول تبدیل الگوی اولیه به لباس

یک الگوی بالاتنه کنترل شده طراحی می کنیم. ابتدا قد دامن را به قسمت کمر جلو اضافه نموده چون اختلاف اندازه ها را در قسمت اختلاف باسن ها رفع کرده ایم به اندازه خط باسن بزرگ تا پای دامن را حساب کرده و همان اندازه به پهلوی جلو و پشت و خط باسن در قسمت وسط پشت اضافه می کنیم و نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم.

برای گشاد کردن بالاتنه به خط کارور ۱ سانتی متر از زیر حلقه ۱.۵ سانتی متر پایین آمده و از حلقه گشاد شده ۲ سانتی متر به خط سینه اضافه می کنیم.

الگوی بالاتنه روش گرلاوین

photo 2020 05 05 23 21 25
الگوی بالاتنه روش گرلاوین

۰.۵ سانتی متر به کمر و ۱ سانتی متر به خط باسن بزرگ و یک سانتی متر به گشادی پای دامن اضافه می کنیم و نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم. در قسمت پشت مثل قسمت جلو اضافات را به هم وصل می کنیم. در صورتی که بخواهیم پای دامن گشادتر شود به هر طرف خط پهلو ۲ تا ۳ سانتی متر اضافه نموده و آن را تا باسن بزرگ امتداد می دهیم.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

4.1 18 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
7 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پیراسته
2 سال قبل

توضیحات خیلی واضح ‌و مفید بود.خدا قوت

2 سال قبل
پاسخ به  پیراسته

ممنون از اظهارنظر شما
از اینکه این پست رضایت شما رو جلب کرده خوشحالیم.

م رحمانی
1 سال قبل

اگر اندازه کنفورماسیون را فراموش کرده باشبم بگیریم چگونه به دست بیاریمش ممنون میشم پاسخ بدین 🙏

بهار
10 ماه قبل

توضیحات بسیار عالی و کامل بود ،ممنون
فقط یک سوال دارم اگر پنس سرشانه پشت زیاد بشه چطور برطرف کنیم،الان برای من ۷ سانت شده
لطفا راهنمایی بفرمایید

ملیسا
10 ماه قبل

خیلی ممنون از اموزشتون

ملیسا
10 ماه قبل

سلام کسی پیج اینستا گرام خانوم معصومه دهقانی رو میدونه

کاراموز و استادش
7 ماه قبل

ساده ! واضح و مفید بود💙 مچکرم❤️✨️

7
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x