جمعه/ 11 فروردین / 1402
هفته سی و سوم بارداری

مهر 1398

مولوی - مثنوی - داستان

بیان و شرح یک داستان از مثنوی معنوی مولوی (۲)

مولوی در دفتر اول مثنوی معنوی روایت می کند که؛ به شخصی ناشنوا خبر دادند که همسایه ات بیمار شده است. او خواست که حق همسایگی را ادا کند و به عیادت بیمار برود ولی پیش خود گفت: من با این گوش کر از سخن بیمار چیزی نمی فهمم! ولی چاره ای نیست، باید مراتب ادب را پاس بدارم و به عیادت همسایه رفت.

مولوی - مثنوی - داستان

بیان و شرح یک داستان از مثنوی معنوی مولوی (۱)

داستانی از دفتر اول مثنوی معنوی… مولوی روایت می کند که؛ مردم چین و روم بر سر مهارت و چیرگی خود در نقاشی با یکدیگر بحث ها می کردند و هریک مهارت و استادی خود را می ستودند. پادشاه دوران خواست که به این رجزخوانی پایان بدهد و هنر آن ها را در عمل آزمایش کند.

آموزش رسم الگوی یقه انگلیسی

آموزش الگوی یقه انگلیسی

از رایج ‌ترین یقه های هفت برگردان یقه انگلیسی است. اشکال یقه انگلیسی با توجه به پهنای برگردان یقه و میزان باز بودن آن متفاوت است که هر کدام تاثیرات متفاوتی دارند.

درد اندام کودکان

درد اندام در کودکان چیست

درد دست و پا شکایت شایع در کودکان است. علل درد اندام در کودکان فراوان است. در عین حال فقط تعداد کمی از موارد، خطرناک و نگران کننده است.