مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 26 فروردین / 1403
Search
Close this search box.
اسم عزرائیل بد در رفته است

خرداد 1400

اسم عزرائیل بد در رفته است

اسم عزرائیل بد در رفته است

اسم عزرائیل بد در رفته است یعنی با بی احتیاطی هایی که در حفظ سلامتی خود انجام می دهد، مردن او ناگزیر است و به ملک الموت تهمت مرگ خویش می نهد.

اشتر دل

اشتر دل

اشتر دل به معنی ترسنده و بد دل است. برای درک بهتر این عبارت شعری از سنایی و عبارتی مشابه را آورده ایم.

بابام سیرش را کوبیده

بابام سیرش را کوبیده

بابام سیرش را کوبیده را به مزاح مثل را در جایی می گویند که کسی با دلیلی ضعیف ادعای حقی کند.

با پنبه سر بریدن

با پنبه سر بریدن

با پنبه سر بریدن یعنی با نرمی و لطافت به کسی گزند و آسیب رساندن و برای درک بهتر معنی این عبارت شعری از انوری را آورده ایم.

با خرد و مردش کفوا احد

با خرد و مردش کفوا احد

با خرد و مردش کفوا احد را به مزاح به کسی گویند که نماز یا کار دیگری را به سرعت و تنها برای ادای صورت تکلیف به جای بیاورد.

با خرس به جوال رفتن

با خرس به جوال رفتن

با خرس به جوال رفتن یعنی با مردی خشن در افتادن و از نظایر آن می توان به با شاخ گاو سر را به جنگ انداختن اشاره کرد.

باد در آستین کردن

باد در آستین کردن

باد در آستین کردن یعنی کسی را مغرور ساختن. برای درک بهتر معنی این عبارت مشابه آن نیز آورده شده است.

باد در قفس کردن

باد در قفس کردن

باد در قفس کردن یعنی به عملی بی فایده مشغول شدن. همچنین برای درک بهتر این عبارت ابیاتی از فردوسی و سعدی نیز آورده شده است.