مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 30 اردیبهشت / 1403
Search
Close this search box.
معنی آفرین به شیرت / آفرین به شیری که خورده

خرداد 9, 1400

آدم چرا روزه شک دار بگیرد

آدم چرا روزه شک دار بگیرد

آدم چرا روزه شک دار بگیرد به این معنی است که کاری را که احتمال زیان و خسرانی در آن است نباید انجام داد.

آجیل کسی کوک بودن

آجیل کسی کوک بودن

در این مطلب به معنی آجیل کسی کوک بودن پرداختیم و در مطالب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

آدمی آه است و دمی

آدمی آه است و دمی

در این مطلب معنی آدمی آه است و دمی را آوردیم و برای درک بهتر آن نمونه ای از شعر حکیم خیام را نیز ذکر کردیم.

آنچت نخارد مخار

آنچت نخارد مخار

در این مطلب معنی آنچت نخارد مخار آورده شده است و برای درک بهتر نمونه ای از شعر سنایی نیز ذکر شده است.

آمدم ثواب کنم کباب شدم

آمدم ثواب کنم کباب شدم

در این مطلب به معنی آمدم ثواب کنم کباب شدم پرداختیم و در مطالب بعد به ضرب المثل ها و کنایه های دیگر می پردازیم.