دوشنبه/ 11 مهر / 1401
رونمایی از «تفریق» در بخش مسابقه جشنواره تورنتو

12 مرداد 1401

لزوم محاسبه حرکت میل کلی و اقبال و ادبار در تحصیل سمت قبله

لزوم محاسبه میل کلی در تحصیل سمت قبله

این مطلب به بخش پایانی از رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی که در مرداد و شهریور سال 1362 در ماهنامه مجله دانشگاه انقلاب به چاپ رسیده است، با عنوان لزوم محاسبه میل کلی در تحصیل سمت قبله اختصاص دارد.

تحصیل مقدار میل کلی

تحصیل مقدار میل کلی

این مطلب به بخش چهارم از رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی که در مرداد و شهریور سال 1362 در ماهنامه مجله دانشگاه انقلاب به چاپ رسیده است، با عنوان تحصیل مقدار میل کلی اختصاص دارد.

مقدار انتقاص میل کلی در یک سال

مقدار انتقاص میل کلی در یک سال

این مطلب به بخش سوم از رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی که در مرداد و شهریور سال 1362 در ماهنامه مجله دانشگاه انقلاب به چاپ رسیده است، با عنوان مقدار انتقاص میل کلی در یک سال اختصاص دارد.

تفسیر رتق و فتق آسمان ها و زمین در قرآن

این مطلب به بخش دوم از رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی که در مرداد و شهریور سال 1362 در ماهنامه مجله دانشگاه انقلاب به چاپ رسیده است، با عنوان تفسیر رتق و فتق آسمان ها و زمین در قرآن اختصاص دارد.

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی

این مطلب به رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی که در مرداد و شهریور سال 1362 در ماهنامه مجله دانشگاه انقلاب به چاپ رسیده است، اختصاص دارد.