نویسنده : محسن زکی زاده

محسن زکی زاده
https://www.tahlilak.com - 691 مطالب - 9 دیدگاه
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص منفی دیروز را جبران کرد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۱۲۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: افت ۴۶۹۲ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۵۵ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۴۰۶۲ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۴۳۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۱۰۷۶۱ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۵۷۲ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: معاملات اولین روز هفته سبز به پایان رسید

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۲۲۹ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص نزدیک به ۱۲۰۰۰ واحد سبز شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۹۹۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: افت ۷۴۶۶ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۸۲ میلیون سهم و حق‌...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۱۷۷۶ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۲۰ میلیون سهم و حق‌...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص به کانال ۴۵۳ هزار نزدیک شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و ۵۲۹ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۵۶۹۴ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و ۵۲۹ میلیون سهم و...