نویسنده : محسن زکی زاده

محسن زکی زاده
https://www.tahlilak.com - 647 مطالب - 10 دیدگاه
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: از فشار عرضه تا افزایش تقاضا؛ ۸۴۷ واحد مثبت

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص با قدرت وارد کانال ۳۴۰ هزار شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۲۴۸ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: افت نزدیک به ۴۸ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۳۹۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: ارزش معاملات امروز از ۴ هزار میلیارد تومان هم گذشت

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص به کانال ۳۳۶ هزار نزدیک شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد نزدیک به ۵۰۰۰ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۷۹۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص با رشد ۵۰۹۶ واحدی به نیمه کانال ۳۲۷ هزار رسید

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۶۹۲ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص به نیمه کانال ۳۲۲ هزار رسید

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۴۹۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس امروز: رشد ۶۱۹ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: ارزش معاملات از ۳۰۰۰ میلیارد فراتر رفت

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون سهم و...