مجله اینترنتی تحلیلک

سه شنبه/ 5 تیر / 1403
Search
Close this search box.
غلط ننویسیم - غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی

غلط ننویسیم

غلط ننویسیم - غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی

باتری یا باطری ؟ / امانت گزار یا امانت گذار ؟

غلط ننویسیم قسمت دوم …امپراتور / امپراطوراز کلمات دخیل در فارسی است که از زبان های فرنگی، ظاهرا از طریق ترکی عثمانی، گرفته شده است. بهتر است با حرف (ت) و به صورت امپراتور نوشته شود.

غلط ننویسیم - غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی

آرایه یا پیرایه ؟ / آزوقه یا آذوقه ؟

غلط ننویسیم قسمت اول …آج فارسی است به معنای برجستگی های منظم بر سطح یک شیء مانند سطح سوهان، لاستیک آجدار (آژ و آژده و آجیده و آجیدن و آجین نیز از همین خانواده است)