سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

دسته بندی: چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقدمه

چهارمقاله نظامی عروضی / مقدمه

«چهار مقاله» شامل یک مقدمه و چهار مقالت است. نام اصلی این کتاب «مجمع النوادر» بوده، ولی چون دارای چهار مقالت است به نام «چهار مقاله» شهرت یافته است.

چهارمقاله نظامی عروضی / مقدمه

چهارمقاله نظامی عروضی / مقدمه

«چهار مقاله» شامل یک مقدمه و چهار مقالت است. نام اصلی این کتاب «مجمع النوادر» بوده، ولی چون دارای چهار مقالت است به نام «چهار مقاله» شهرت یافته است.

اسکرول به بالا