سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

دسته بندی: چهارمقاله

مقالت در علم نجوم و غزارت منجم

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت سوم؛ در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

مقالت سوم چهارمقاله نظامی عروضی در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم… ابوریحان بیرونی در کتاب التّفهیم فی صناعة التّنجیم باب اوّل بگوید که مرد نام منجّمی را سزاوار نشود تا در چهار علم او را غزارتی نباشد: یکی هندسه، دوم حساب، سوم هیأت، چهارم احکام.

حکایت چهارم مقالت شاعری چهارمقاله - حکایت فردوسی و محمود - حکایت فردوسی در چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت چهارم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

حکایت چهارم از مقالت دوم چهارمقاله … حکایت فردوسی و محمود …استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین (1) طوس بود، از دیهی که آن دیه را باژ خوانند و از ناحیت طبران (2) است، بزرگ دیهی است، و از وی هزار مرد بیرون آید.

حکایت دوم مقالت در ماهیت علم شعر - چهارمقاله - حکایت رودکی - بوی جوی مولیان آید همی

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت دوم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

حکایت دوم مقالت ماهیت علم شعر … حکایت رودکی و سرودن شعر بوی جوی مولیان آید همی … سران لشکر و مهتران مُلک بنزدیک استاد ابوعبدالله الرودکی رفتند _ و از ندماء پادشاه هیچکس محتشم تر و مقبول القول تر از او نبود _، گفتند: «پنجهزار دینار ترا خدمت کنیم، اگر صنعتی بکنی که پادشاه ازین خاک حرکت کند، که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد، و جان ما از اشتیاق بخارا همی برآید»

حکایت دوم مقالت دبیری چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت دوم از مقالت دبیری

هر صناعت (1) که تعلق بتفکر دارد صاحب صناعت باید که فارغ دل مُرفه باشد، که اگر بخلاف این بود سِهام (2) فکر او متلاشی (3) شود و بر هدف صواب بجمع نیاید، زیرا که جز بجمعیت خاطر بچنان کلمات باز نتواند خورد.

مقالت در علم نجوم و غزارت منجم

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت سوم؛ در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

مقالت سوم چهارمقاله نظامی عروضی در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم… ابوریحان بیرونی در کتاب التّفهیم فی صناعة التّنجیم باب اوّل بگوید که مرد نام منجّمی را سزاوار نشود تا در چهار علم او را غزارتی نباشد: یکی هندسه، دوم حساب، سوم هیأت، چهارم احکام.

حکایت چهارم مقالت شاعری چهارمقاله - حکایت فردوسی و محمود - حکایت فردوسی در چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت چهارم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

حکایت چهارم از مقالت دوم چهارمقاله … حکایت فردوسی و محمود …استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین (1) طوس بود، از دیهی که آن دیه را باژ خوانند و از ناحیت طبران (2) است، بزرگ دیهی است، و از وی هزار مرد بیرون آید.

حکایت دوم مقالت در ماهیت علم شعر - چهارمقاله - حکایت رودکی - بوی جوی مولیان آید همی

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت دوم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

حکایت دوم مقالت ماهیت علم شعر … حکایت رودکی و سرودن شعر بوی جوی مولیان آید همی … سران لشکر و مهتران مُلک بنزدیک استاد ابوعبدالله الرودکی رفتند _ و از ندماء پادشاه هیچکس محتشم تر و مقبول القول تر از او نبود _، گفتند: «پنجهزار دینار ترا خدمت کنیم، اگر صنعتی بکنی که پادشاه ازین خاک حرکت کند، که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد، و جان ما از اشتیاق بخارا همی برآید»

حکایت چهارم مقالت دبیری چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت چهارم از مقالت دبیری

حکایت چهارم مقالت دبیری چهارمقاله …غایت فصاحت قرآن ایجاز لفظ و اعجاز معنی است، و هر چه فصحا و بلغا را امثال این تضمین افتاده است تا بدرجه ایست که دهشت همی آرد و عاقل و بالغ از حال خویش همی بگردد.

حکایت دوم مقالت دبیری چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت دوم از مقالت دبیری

هر صناعت (1) که تعلق بتفکر دارد صاحب صناعت باید که فارغ دل مُرفه باشد، که اگر بخلاف این بود سِهام (2) فکر او متلاشی (3) شود و بر هدف صواب بجمع نیاید، زیرا که جز بجمعیت خاطر بچنان کلمات باز نتواند خورد.

حکایت اول مقاله دبیری چهارمقاله - شرح چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت اول از مقالت دبیری

حکایت اول مقالت دبیری چهارمقاله نظامی عروضی… اسکافی دبیری بود از جمله دبیران آل سامان ـ رحمهم الله ـ و آن صناعت نیکو آموخته بود و بر شواهق (۱) نیکو رفتی و از مضایق (۲) نیکو بیرون آمدی.

اسکرول به بالا