سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

در این مطلب به فصل سوم رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا می پردازیم.

 

فصل سوم

در بیان وجود عشق در نفوس و صور نباتات

 

همچنان که نفوس نباتیه بر حسب قوا منقسم به سه قسم می شوند که: قوه تغذیه و تنمیه و تولید مثل باشد، همان طور آن عشقی که مختص به قوای نباتی است هم بر سه قسم است:

یکی: عشق مختص به قوه مغذّیه که سبب و مبدا شوق اوست برای غذا در موقع احتیاج و بقا آن عشق در وجود مغتذی پس از استحاله غذا به طبیعت.

دوم: عشقی که مختص به قوه نموّ است، که منشا اشتیاق است برای تحصیل کردن زیادی در اقطار سه گانه طول و عرض و عمق، به طوری که متناسب با وجود مغتذی است.

سوم: عشقی که اختصاص به قوه مُولَّده دارد که این هم مبدا شوق اوست به جهت پدید آوردن موجودی شبیه به خود. مسلم است که هر گاه این قوا پدید آمدند آن عشق هم ملازم با طبایع آنهاست. پس عشق نباتات بر حسب طبیعت و فطرت ثابت شد.

 

بیشتر بخوانید

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (مقدمه)

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل اول)

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل دوم)

 

در مطلب بعد به فصل چهارم ( در بیان عشق نفوس حیوانی) از رساله عشق ابو علی سینا می پردازیم.

 

در این سلسله نوشته ها به رساله عشق ابن سینا با ترجمه ضیاء الدین دری توجه شده است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا