نبایستی به انسان ترحم کرد، به انسان باید عشق ورزید، و من ترحّم را از هرجا و هر منبعی که باشد نمی خواهم.به هم رحم نکنید، عشق بورزید و یک دیگر را دوست داشته باشید.

ترحم در خور حیوان است.

دست ترحّم را رَد کنید و دست عاشق را با عشق بفشارید.