دوشنبه/ 10 مهر / 1402
9 راهکار برای افزایش کارایی

مرداد 1397

بنفشه آفریقایی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی / نور اصلی ترین عامل

شاید بتوان نور را اصلی ترین عامل در پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی دانست. زیرا در صورت مناسب بودن شرایط نوری (حتی هنگامی که سایر عوامل از قبیل کود، بستر کاشت و … محدودیت ایجاد می کنند) گیاهان کیفیت و سلامت خود را تا حد قابل قبولی حفظ کرده و رشد و گل دهی نسبتا خوبی خواهند داشت. اما چنانچه گیاه نور کافی و مناسب دریافت نکند، تقریبا با هیچ عامل دیگری نمی توان کیفیت را افزایش داد.