دوشنبه/ 7 فروردین / 1402

مهر 1397

الگوی دامن فون به روش مولر

آموزش الگوی دامن فون به روش مولر

در این مطلب آموزش الگوی دامن فون به روش مولر را برای شما آورده ایم. برای برش و فون کردن دامن، الگوی جلو و پشت را جداگانه به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم.