نویسنده : مهسا زکی زاده

Avatar
661 مطالب - 33 دیدگاه
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام مفاخر مشاهده می کنید سهم در حال تکمیل موج 3 خود می باشد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (مس سرچشمه)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (مس سرچشمه)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام سرچشمه مشاهده می کنید سهم پس از تکمیل موج 1 و 2 خود، در حال تکمیل موج 3 صعودی خود می باشد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام توریل (توکا ريل)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام توریل (توکا ريل)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام توریل مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب یک کانال در حال اتمام است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غالبر (لبنيات‌كالبر)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام غالبر (لبنيات‌كالبر)...سهم پس از اتمام موج 3 خود و موج 4 در قالب مثلث انتظار داریم اکنون موج 5 صعودی خود را آغاز کند....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام بالبر (كابل‌ البرز)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام بالبر (كابل‌ البرز)...همانطور که در تحلیل سهام بالبر مشاهده می کنید سهم پس از تشکیل الگوی کاپ و پولبک به خط گردن کاپ، در حال تکمیل موج 3 صعودی خودش است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام درازک (دارويي‌ رازك‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام درازک (دارويي‌ رازك‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام درازک مشاهده می کنید سهم موج 1 صعودی خود را به اتمام رسانده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام حپترو (حمل و نقل پتروشيمي)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام حپترو (حمل و نقل پتروشيمي)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام حپترو مشاهده می کنید سهم پس از اتمام موج 1 صعودی خود، موج 2 نزولی خود را در قالب کنج در حال...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام دجابر (داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌)

تحلیل تکنیکال سهام دجابر (داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام دجابر مشاهده می کنید سهم الگوی فنجان را تکمیل کرده است و موج 4 نزولی خود را به اتمام رسانده است......
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام بکام (كارخانجات توليدي شهيد قندي)

تحلیل تکنیکال سهام بکام (كارخانجات توليدي شهيد قندي)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام بکام مشاهده می کنید سهم در حال تکمیل موج 3 صعودی خود می باشد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام حپترو (حمل و نقل پتروشيمي)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام حپترو (حمل و نقل پتروشيمي)...سهام حپترو در روند خود به کف چنگال برخورد کرده که در صورت حمایت از این ناحیه می توانیم منتظر رشد بزرگی در قالب موج 3 باشیم....