نویسنده : مهسا زکی زاده

Avatar
669 مطالب - 33 دیدگاه
تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام حپترو (حمل و نقل پتروشیمی)

مهسا زکی زاده
همان طور که قبلا در تحلیل تکنیکال سهام حمل و نقل پتروشیمی به آن اشاره کرده بودیم سهم از نقطه معرفی شده رشد خود را آغاز نموده و در مدت یک ماه در حدود 78درصد...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام وصنا (گروه‌ صنایع‌ بهشهر ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام وصنا (گروه‌ صنايع‌ بهشهر ايران‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام وصنا مشاهده می کنید سهم در حدود سه ماه قبل موج 1 خود را به اتمام رسانده است و وارد اصلاح شده...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غاذر (کشت‌ و صنعت‌ پیاذر)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام غاذر (كشت‌ و صنعت‌ پياذر)...کادر رسم شده محدوده ایست که انتظار داریم سهم اصلاح خود را به پایان ببرد و موج 5 صعودی خود را آغاز کند....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سهرمز (سیمان‌هرمزگان‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام سهرمز (سيمان‌هرمزگان‌)...همانطور که مشاهده می کنید سهم موج 3 صعودی خود را تکمیل کرده است و اکنون در حال تکمیل اصلاح خود است......
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فبیرا (بسته‌ بندی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام فبیرا (بسته‌ بندي‌ ايران‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام فبیرا مشاهده می کنید سهام حرکت صعودی خود در قالب موج 5 شروع کرده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام دتماد (تولید مواد اولیه دارو پخش)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام دتماد (تولید مواد اولیه دارو پخش)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام دتماد مشاهده می کنید سهم در بعد از اتمام اصلاح خود در قالب موج 2 و تشکیل الگوی cup حرکت صعودی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شپلی (پلی اکریل ایران)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام شپلی (پلي اكريل ايران)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام شپلی مشاهده می کنید این سهم در روند صعودی خود در حال تکمیل موج 3 صعودی یا موج c می باشد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام مفاخر مشاهده می کنید سهم در حال تکمیل موج 3 خود می باشد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (مس سرچشمه)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (مس سرچشمه)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام سرچشمه مشاهده می کنید سهم پس از تکمیل موج 1 و 2 خود، در حال تکمیل موج 3 صعودی خود می باشد....
رفتن به نوار ابزار