Category: راهکارهای مالیاتی

قانون مالیات خانه های خالی

قانون مالیات خانه های خالی و نکات مهم مربوطه

تفکر اصلی قانون گذاران برای وضع مالیات و جریمه های سنگین در قانون مالیات خانه های خالی کمک به اقشار سطح متوسط و پایین جامعه برای خرید و قیمت اجاره ملک است. بنابراین این قانون به این امر کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه به برخی از نکات مربوط به این قانون خواهیم پرداخت.

جدول مالیات حقوق 1400

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۰ و میزان معافیت درآمد حقوق

بر اساس قانون بودجه معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات حقوق ۱۴۰۰ تعیین شده که بر این اساس حقوق های دریافتی ماهانه تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

مشمولین مالیات بر خانه های مسکونی خالی

چه کسانی مشمول مالیات بر خانه های خالی هستند؟

پس از سال ها گذشت از حذف فصل دوم، باب دوم قانون مالیات های مستقیم (مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون) در خصوص مالیات مستغلات مسکونی خالی، بار دیگر و بر اساس اصلاحات صورت گرفته بر روی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ ماده واحده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، این نوع مالیات را با ایجاد تغییراتی دوباره به جریان انداخت.

باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر دارایی)

باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر دارایی) و نکات مربوطه

به طور کلی باب دوم از مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم، مربوط به مالیات بر دارایی های منقول و غیر منقول اشخاص می گردد که شامل پنج فصل (مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خانی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر ارث، مالیات و حق تمبر) است.

عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 ق.م.م

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم عملکرد ۱۳۹۸

در صورتی که پزشکان و … تکالیف مالیاتی خود در این زمینه رعایت را به درستی انجام نداده باشند، از شمول توافق مالیاتی مذکور خارج شده و در صورت ارائه درخواست، فرم تبصره ماده ۱۰۰ آنها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

Category: راهکارهای مالیاتی

قانون مالیات خانه های خالی

قانون مالیات خانه های خالی و نکات مهم مربوطه

تفکر اصلی قانون گذاران برای وضع مالیات و جریمه های سنگین در قانون مالیات خانه های خالی کمک به اقشار سطح متوسط و پایین جامعه برای خرید و قیمت اجاره ملک است. بنابراین این قانون به این امر کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه به برخی از نکات مربوط به این قانون خواهیم پرداخت.

جدول مالیات حقوق 1400

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۰ و میزان معافیت درآمد حقوق

بر اساس قانون بودجه معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات حقوق ۱۴۰۰ تعیین شده که بر این اساس حقوق های دریافتی ماهانه تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

مشمولین مالیات بر خانه های مسکونی خالی

چه کسانی مشمول مالیات بر خانه های خالی هستند؟

پس از سال ها گذشت از حذف فصل دوم، باب دوم قانون مالیات های مستقیم (مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون) در خصوص مالیات مستغلات مسکونی خالی، بار دیگر و بر اساس اصلاحات صورت گرفته بر روی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ ماده واحده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، این نوع مالیات را با ایجاد تغییراتی دوباره به جریان انداخت.

باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر دارایی)

باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر دارایی) و نکات مربوطه

به طور کلی باب دوم از مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم، مربوط به مالیات بر دارایی های منقول و غیر منقول اشخاص می گردد که شامل پنج فصل (مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خانی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر ارث، مالیات و حق تمبر) است.

عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 ق.م.م

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم عملکرد ۱۳۹۸

در صورتی که پزشکان و … تکالیف مالیاتی خود در این زمینه رعایت را به درستی انجام نداده باشند، از شمول توافق مالیاتی مذکور خارج شده و در صورت ارائه درخواست، فرم تبصره ماده ۱۰۰ آنها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

اسکرول به بالا