دوشنبه/ 10 مهر / 1402
بنفشه آفریقایی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آبیاری

آبیاری از بالا (به هر میزان و حجم و بسته به مدت و دفعات تکرار حتی برای یک مرتبه) باعث راندن پیت ماس به سمت ته گلدان و به مرور کاهش تخلخل بستر و افزایش تراکم آن خصوصا در بخش پایینی و در نتیجه کاهش تنفس ریشه و فراهم شدن شرایط پوسیدگی ریشه خواهد شد.