دوشنبه/ 10 مهر / 1402
اهمیت کتاب و کتابخوانی

آن یار مهربان / کتاب و کتابخوانی(۲)

اهمیت کتاب و کتابخوانی … اگر به تعریف ساده‌ای از رسانه یعنی مجرایی برای انتقال پیام که در یک سوی آن فرستنده و در دیگر سوی آن گیرنده یا مخاطب قرار دارد، بسنده کنیم آنگاه کتاب را هم می‌توان یک رسانه در نظر گرفت که فرستنده‌ی پیام همان مؤلف یا نویسنده، گیرنده‌ی پیام همان خواننده‌ی متن و خود پیام نیز متن کتاب است. …