جمعه/ 12 خرداد / 1402
رهی معیری

اردیبهشت 1398

شیوانا

چاله های زندگی (مجموعه داستان های شیوانا)

چاله های زندگی / مجموعه داستان های شیوانا … شیوانا بر خلاف همیشه که برای سر و سامان دادن به انبوه کارهای تلمبار شده عجله داشت، دلش می خواست ساعتی به هیچ چیز فکر نکند.

داستان باغ سیب

داستان کوتاه باغ سیب

داستان کوتاه باغ سیب … یاد درختان باغ سیبمان می افتم، یاد تفرش. چیزی توی سینه ام می لرزد، مینا دوربین به دست منتظر ایستاده است.