نویسنده : زهرا دره شیری

Avatar
86 مطالب - 8 دیدگاه
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شپاکسا (پاکسان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل نمودار سهام شپاکسا مشاهده می کنید این سهام موج 1 و 2 اصلی خود را تمام کرده است و و در موج 3 اصلی خود در محدوده ی قیمتی 11927...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غپونه (نوش پونه مشهد)

زهرا دره شیری
همانطور که در تحلیل نمودار سهام غپونه مشاهده می کنید این سهام پس از اتمام موج 1 اصلی در قالب 5 ریز موج، وارد موج اصلاحی 2 شده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین)

زهرا دره شیری
همان طور که در نمودار سهام غچین مشاهده می کنید این سهام بعد از پشت سرگذاشتن موج های 1 و 2 اصلی، وارد موج 3 خود شده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام قشهد (شهد)

زهرا دره شیری
همانطور که در تحلیل نمودار هفتگی سهام قشهد مشاهده می کنید این سهام بعد از اتمام 4 موج اصلی، اکنون در حال تکمیل موج 5 خود می باشد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام دانا (بیمه دانا)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام دانا (بیمه دانا) همان طور که در نمودار سهام دانا مشاهده می کنید این سهام  موج ۱ اصلی خود را در قالب پنج ریز موج و موج ۲ اصلاحی خود...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خنصیر (مهندسی‌ نصیر ماشین‌)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام خنصیر (مهندسی‌ نصیر ماشین‌) همان طور که در نمودار سهام خنصیر مشاهده می کنید، این سهام موج ۱ اصلی خود را در قالب ۵ ریز موج کامل کرده و بعد...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خموتور (موتور سازان‌ تراکتور سازی‌ ایران‌)

زهرا دره شیری
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید نمودار سهام  خموتور موج 1 و 2 اصلی خود را تمام کرده و در موج 3 اصلی خود در محدوده ی قیمتی 4003 ریال بسر می برد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین) مشاهده می کنید، این سهام بعد از تکمیل موج های 1 (A) و 2 (B)، احتمالا در ابتدای موج 3 اصلی و در محدوده ی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام مبین (پتروشیمی مبین)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام مبین (پتروشیمی مبین) همان طور که در تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام مبین (پتروشیمی مبین) مشاهده می کنید، این سهام موج ۱ و ۲ اصلی خود را پشت...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ثاخت (بین‌ المللی توسعه‌ ساختمان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ثاخت (بین المللی توسعه ساختمان) طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام ثاخت مشاهده می کنید که این سهام بعد از اتمام موج ۲ اصلی خود، وارد موج ۳...