نویسنده : زهرا دره شیری

Avatar
144 مطالب - 8 دیدگاه
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین)

زهرا دره شیری
در تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین) مشاهده می کنید که این سهام موج 2 اصلی را در قالب یک زیگ پشت سر گذاشته است و روند صعودی را در قالب 5 ریز موج شروع کرده...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند)

زهرا دره شیری
 سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند) با اتمام موج 1 در قالب 5 ریز موج، نزدیک به 6 ماه در موج اصلاحی 2 اصلی بوده و به اندازه 50 درصد موج 1 اصلی اصلاح کرده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وخارزم (سرمایه گذاری خوارزمی)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام وخارزم (سرمايه گذاری خوارزمی) این سهام پس از اتمام موج 3 اصلی و برخورد به سقف پارالل وارد موج 4 اصلی شده و موج 4 خود را در...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پخش (پخش البرز)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام پخش (پخش البرز)، این سهام 3 موج اصلی را به اتمام رسانده است و پس از تکمیل موج اصلاحی 4 اصلی وارد فاز صعودی خود در قالب...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دتولید (داروسازی تولید دارو)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام دتولید (داروسازی تولید دارو) مشاهده می کنید این سهام پس از رشد در قالب 5 موج صعودی (1 or A)، فاز اصلاحی عمیقی را طی کرده است که...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وتعاون (بیمه تعاون)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام وتعاون (بیمه تعاون) مشاهده می کنید، این سهام پس از اتمام 3 موج اصلی خود در انتهای موج اصلاحی 4 اصلی به سر می برد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دفارا (داروسازی فارابی)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل تکنیکال انجام شده بر روی نمودار سهام دفارا (داروسازی فارابی) این سهام 3 موج اصلی را به اتمام رسانده و در موج اصلاحی 4 اصلی به سر می برد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فملی (ملی صنایع مس ایران)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام فملی (ملی صنایع مس ایران) مشاهده می کنید این سهام موج 1 (A) اصلی را در قالب 5 ریز موج پشت سر گذاشت و در موج اصلاحی 2...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سهگمت (سیمان هگمتان)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل تکنیکال سهام سهگمت این سهام 3 موج اصلی را به اتمام رسانده و در موج اصلاحی 4 بسر می برد. این سهام در موج 4 اصلاحی تشکیل یک زیگ را داده است و...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپارس (بانک پارسیان)

زهرا دره شیری
سهام وپارس (بانک پارسیان) پس از صعود در قالب 5 موج الیوتی، در حال حاضر در موج 2 اصلاحی بسر می برد. موج اصلاحی تشکیل یک زیگ را داده است و به خط کف پارالل...