نویسنده : زهرا دره شیری

Avatar
98 مطالب - 8 دیدگاه
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شتران (پالایش نفت تهران)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شتران (پالایش نفت تهران) همان طور که در تحلیل نمودار سهام شتران مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. موج ۱ و ۲ اصلی را...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین) همان طور که در نمودار سهام غچین مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. با اتمام موج ۱ اصلی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام پخش (پخش البرز)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام پخش (پخش البرز) همان طور که در نمودار تحلیل تکنیکال سهام پخش (پخش البرز) مشاهده می کنید این سهام ۴ موج اصلی خود را پشت سرگذاشته و در حال تکمیل...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام وپاسار مشاهده می کنید این سهام بعد از ۴ موج اصلی خود در حال تکمیل موج ۵ اصلی است. روند...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام حتوکا (حمل و نقل توکا)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام حتوکا (حمل و نقل توکا) همان طور که در تحلیل سهام حتوکا مشاهده می کنید این سهام بعد از کامل شدن موج ۱ (A) و موج ۲ (B) وارد موج...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غالبر (لبنیات کالبر)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غالبر همان طور که در تحلیل سهام غالبر مشاهده می کنید این سهام موج ۱ (A) و موج ۲ (B) را پشت سر گذاشته و در حال تکمیل موج ۳...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام وکار (بانک کارآفرین)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وکار (بانک کارآفرین) همان طور که در نمودار تحلیل سهام وکار مشاهده می کنید این سهام بعد از کامل کردن موج ۱،۲ و ۳ اصلی در حال تکمیل موج ۴...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ثاخت (بین المللی توسعه ساختمان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ثاخت (بین المللی توسعه ساختمان) همان طور که در تحلیل نجام شده بر روی نمودار سهام ثاخت مشاهده می کنید این سهام از نظر امواج الیوتی بررسی شده است. طبق...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) همان طور که در تحلیل سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) مشاهده می کنید این سهام در یک پارالل قرار دارد. این سهم بعد از...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ثامان (سامان گستر اصفهان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ثامان مشاهده می کنید این سهام (سامان گستر اصفهان) روند صعودی اصلی خود را نزدیک به یک سال است که آغاز کرده است....