عناوین : ادبیات

ادبیات

بررسی رزق و روزی در اشعار بیدل دهلوی

محمد زکی زاده
بررسی رزق و روزی در اشعار بیدل دهلوی...پارسی شناسان هند به بیدل از دو راه اعتقاد می ورزند. نخست آنکه او را از صاحب کمالان و پیشروان بزرگ طریقت می شمارند و دوم آنکه او...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در نگاه هجویری و رضی الدین آرتیمانی

محمد زکی زاده
کشف المحجوب اثر معتبر ابوالحسن علی بن عثمان بن علی جلابی غزنوی هُجویری است. کشف المحجوب کتابی تعلیمی و در احوال و آثار بزرگان صوفیه است. این کتاب از نظر نگارش ساده اما آمیخته به...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در اشعار حافظ شیرازی

محمد زکی زاده
در بیان اختصاص های شعری حافظ توجه خاص او به صنعت های مختلف لفظی و معنوی در بیت های خود به نحوی است که کم تر بیتی از شعرهای او را می توان خالی از...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در اشعار عبید زاکانی و سلمان ساوجی

محمد زکی زاده
بررسی رزق و روزی در اشعار عبید زاکانی و سلمان ساوجی... همچنین در منظومه زیبای موش و گربه در بیتی می گوید: گربه چون موشکان بدید بخواند/ رزقکم فی السماء حقانا...
ادبیات

بررسی رزق و روزی از نگاه اوحدی مراغه ای و شیخ محمود شبستری

محمد زکی زاده
در کنار مفاهیمی چون تنگ نکردن و سخت نگرفتن بر اهل خانه و خانواده و خویشان نکته ای که پیشتر در مطالب قبل به آن اشاره شد را بازگو می کند و آن روزی رسانی...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در آثار سعدی شیرازی با نگاه ویژه به گلستان

محمد زکی زاده
رزق و روزی در آثار سعدی شیرازی ... شنیدم صیادی ضعیف را ماهیی قوی در دام افتاد. قوت ضبط (نگه داشتن) آن نداشت. ماهی بر او غالب آمد و دام از کفش در ربود و...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در اشعار مولانا

محمد زکی زاده
مولانا جلال الدین محمد بن سلطان العلما که از او به نام های مولوی، ملای روم و مولانای روم یاد کرده اند یکی از عارفان نام آور و از بزرگ ترین شاعران صاحب اندیشه و...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در اشعار نظامی و خاقانی

محمد زکی زاده
رزق و روزی در اشعار نظامی و خاقانی ... باید به این نکته اشاره کرد که منظور هیچ یک از شاعران از گفتن این کلام تنبلی و کاهلی و نشستن به امید روزی مقسوم نیست...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در آثار عطار نیشابوری

محمد زکی زاده
رزق و روزی در آثار عطار نیشابوری ... در بیت آخر اشاره به مقسوم بودن رزق و روزی دارد. چیزی که در مطلب قبل در کلام فردوسی و یا اسدی طوسی هم دیده می شد....
ادبیات

بررسی رزق و روزی در اشعار فردوسی و اسدی طوسی

محمد زکی زاده
بررسی رزق و روزی در اشعار فردوسی و اسدی طوسی ...شاهنامه فردوسی که آن را خردنامه نیز می خوانند، نمایانگر اندیشه های والای انسانی است. در ابیاتی که نام خداوند آمده است یکی از صفاتی...