راهکارهای مالیاتی مالیات

نحوه بررسی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی

نحوه بررسی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات مالیاتی

درخواست های ارائه شده صاحبان درآمد مشاغل بابت تعیین مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در حال بررسی توسط ادارات امور مالیاتی مربوطه است. کلیه این درخواست ها در راستای دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ توسط کارکنان حوزه پردازش اظهارنامه مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس ضوابط این دستورالعمل و آیین نامه اجرایی آن می بایست یکی از ۴ واکنش زیر را به عنوان نتیجه بررسی های خود ارائه دهند.

 

  • تأیید درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

در بررسی تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م، در صورتی که کلیه ضوابط ذکر شده در دستورالعمل مشمولین این ماده قانونی و نحوه تعیین مالیات مقطوع توسط این مؤدیان به درستی رعایت گردد، درخواست استفاده از این ماده قانونی توسط ادارات امور مالیاتی تأیید شده و بر اساس نرخ های تعیین مالیات مقطوع عملکرد ۹۸ که به صورت پلکانی در دستورالعمل مذکور قید شده است، مالیات توسط سامانه محاسبه و برگ قطعی مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ صادر خواهد شد.

 

  • تأیید با افزایش مالیات در راستای بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۱۰

در دستورالعمل مشمولین فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م و در بند ۱۰ آن در خصوص ۲ دسته از مؤدیان مالیاتی به شرح زیر بحث شده است.

 

مشمولینی که در سال ۱۳۹۷ از مواد قانونی ۱۳۷، ۱۶۵ و یا ۱۷۲ ق.م.م استفاده کرده اند:

در صورتی که مالیات عملکرد ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل بر مبنای استفاده از معافیت هزینه های پزشکی موضوع ماده ۱۳۷ ق.م.م و یا معافیت هزینه های موضوع ماده ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م محاسبه شده باشد، ابتدا مالیات عملکرد ۱۳۹۷ اشخاص مذکور می بایست بدون در نظر گرفتن معافیت های مذکور محاسبه شده و پس از آن به عنوان معیار تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار گیرد.

بخوانید!  دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم عملکرد 1398

مشمولینی که در سال ۱۳۹۷ به صورت کامل فعالیت نداشته اند:

در صورتی که درآمد مشمول و مالیات عملکرد ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل بر مبنای سال کامل محاسبه نشده باشد (مدت فعالیت واحد صنفی به دلیل غیرفعال بودن بخشی از سال و یا شروع فعالیت در نیمه های سال به طور کامل نباشد)، ابتدا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ بر مبنای سال کامل محاسبه شده و پس از آن مبنای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمولین استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م خواهد شد.

 

  • تأیید با افزایش مالیات در راستای بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۵۱۰

در بررسی تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م .و بر اساس بند ۱۶ دستور العمل شماره ۵۱۰ برای عملکرد ۱۳۹۸، میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول حکم بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (۲) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

 

  • عدم تأیید

در خصوص چرایی عدم تأیید فرم های تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م توسط ادارات امور مالیاتی در مطالب بعد به طور مفصل صحبت خواهیم کرد اما به صورت کلی در صورتی که ضوابط مندرج در دستورالعمل ماده قانونی مذکور (به عنوان مثال میزان فروش بیشتر از ۹،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال فروش یا درآمد برای سال مالیاتی ۱۳۹۸ و …) به درستی توسط مؤدیان مالیاتی رعایت نگردد و بر اساس شرایط ذکر شده در نحوه عدم تأیید، فرم های تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م ارائه شده رد شده و مالیات عملکرد صاحب درآمد همانند اشخاص فاقد اظهارنامه مالیاتی رسیدگی و تعیین خواهد شد.

بخوانید!  دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 ق.م.م عملکرد 1398 (بخش دوم)

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۸

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۴

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۶

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید