دوشنبه/ 10 مهر / 1402
حشرات و ویروس بنفشه آفریقایی

پرورش گل و گیاه

کود بنفشه آفریقایی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ کود

از آن جایی که بستر مورد نظر از لحاظ مواد غذایی ضعیف است، گیاه نیاز دارد تا به صورت مصنوعی تغذیه شود. برای این کار از کودهای شیمیایی استفاده می شود. گیاه بنفشه آفریقایی بخاطر مشخصات ویژه اش نیاز به کودهای تخصصی دارد.

بنفشه آفریقایی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی / نور اصلی ترین عامل

شاید بتوان نور را اصلی ترین عامل در پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی دانست. زیرا در صورت مناسب بودن شرایط نوری (حتی هنگامی که سایر عوامل از قبیل کود، بستر کاشت و … محدودیت ایجاد می کنند) گیاهان کیفیت و سلامت خود را تا حد قابل قبولی حفظ کرده و رشد و گل دهی نسبتا خوبی خواهند داشت. اما چنانچه گیاه نور کافی و مناسب دریافت نکند، تقریبا با هیچ عامل دیگری نمی توان کیفیت را افزایش داد.