راهکارهای مالیاتی مالیات

رسیدگی به فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م چه زمانی صورت می پذیرد؟

رسیدگی تبصره ماده 100 ق.م.م

مؤدیان مالیاتی می توانند بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و مطابق با دستورالعمل های آن که سالانه توسط سازمان امور مالیاتی در زمان تسلیم اظهارنامه اعلام می گردد، نسبت به ارایه فرم مربوطه اقدام نموده و در صورت رعایت کلیه ضوابط و شرایط از امکان توافق مالیاتی استفاده نمایند که بر این اساس مالیات عملکرد آنها وارد مسیر رسیدگی نشده و مستقیماً و مطابق فرم ارایه شده، قطعی می گردد.

از منظر قانون مرور زمان، محدودیتی برای صدور برگ قطعی مالیات وجود ندارد اما محدودیت های دیگری از سوی بخش هایی همچون بازرسی و … برای صدور هر چه سریعتر برگه های قطعی به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم و وصول هر چه سریع تر مالیات وجود دارد که ادارات مالیاتی را ملزم به صدور هر چه سریع تر برگ قطعی مالیات می کند.

اما گاهی برخی از فرم های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مایات های مستقیم، قطعی نشده و یا پس از صدور برگ قطعی مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد. به طور کلی دلیل این امر، عدم رعایت شرایط مشمولین این نوع توافق است که در ادامه به آن می پردازیم.

 

مشمول نبودن تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

در دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مشمولین استفاده از این ماده قانونی مشخص شده اند که غالباً گروه سوم صاحبان درآمد مشاغل و برخی از صاحبان درآمد گروم دوم مشاغل را در بر می گیرد. در صورتی که مؤدی مالیاتی که جزو گروه اول بوده و یا به هر دلیل جزو مشمولین مذکور نباشد، در صورت ارایه این فرم، مورد پذیرش قرار نگرفته و مالیات عملکرد آنها، همچون اشخاص فاقد اظهارنامه مالیاتی تعیین می گردد.

بخوانید!  شرایط مشمول شدن و ضوابط مرور زمان مالیاتی

 

اظهارنامه مالیاتی جایگزین

در صورتی که مؤدی مالیاتی پس از ارایه فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م اقدام به ارایه اظهارنامه مالیاتی جایگزین کنند، اظهارنامه ارایه شده به عنوان آخرین اقدام وی تلقی شده و مالیات عملکرد صاحب درآمد مشاغل اعلام شده در فرم تبصره ماده ۱۰۰ قطعی نخواهد شد.

 

عدم رعایت سقف درآمد مجاز برای مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ .م.م

یکی از مواردی که در دستورالعمل فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م صاحبان درآمد مشاغل اشاره شده، درج میزان فروش (درآمد) آن واحد صنفی (مؤدیان مالیاتی) در طول سال مالیاتی مورد بحث است. بر این اساس تنها صاحبان مشاغلی می توانند از توافق مالیاتی موضوع این ماده قانونی استفاده کنند که حداکثر میزان درآمد آنها کمتر از سقف تعیین شده توسط سازمان مالیاتی باشد.

در صورتی که میزان فروش (درآمد) مؤدی بر اساس هرگونه اسناد و مدارک ارایه شده از سوی وی از جمله دفاتر، صورت معاملات فصلی، گردش حساب دستگاه های کارتخوان واحد صنفی و … و یا مطابق با اطلاعات استخراج شده از سامانه های سازمان امور مالیاتی، بیشتر از سقف تعیین شده در دستورالعمل مربوط به ماده فوق باشد، فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م ارایه شده مورد پذیرش قرار نگرفته و مالیات عملکرد واحد صنفی مذکور همانند اشخاص فاقد اظهارنامه مالیاتی رسیدگی و تعیین خواهد شد.

اما اگر بر اساس اسناد و مدارک و یا اطلاعیه های استخراج شده، میزان درآمد یا فروش مؤدی مالیات بیش از مقدار درج شده در فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ارایه شده از سوی مؤدی و کمتر از سقف تعیین شده سازمان مالیاتی باشد، صرفاً آن بخش از مابه التفاوت درآمد مورد رسیدگی قرار گرفته و مشمول جریمه کتمان خواهد بود.

بخوانید!  نحوه و زمانبندی رسیدگی به پرونده های فاقد اظهارنامه مالیاتی

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ مشاغل در قالب فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

محمد مهدیان

جدول معافیت‌ مالیاتی ماده ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ ق.م.م

محمد مهدیان

آشنایی با اظهارنامه‌ مالیاتی و آموزش تکمیل اطلاعات و مالیات آن توسط مؤدیان

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید