راهکارهای مالیاتی مالیات

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم عملکرد ۱۳۹۸

عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 ق.م.م

بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده است که سالانه مالیات برخی از صاحبان درآمد را بدون نیاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک درآمد و هزینه، مستقیماً به صورت مقطوع تعیین نماید.

از آنجا که روند رسیدگی و تعیین مالیات صاحبان مشاغل با درآمدها و مالیات پایین برای ادارات امور مالیاتی از نظر زمان و نیروی انسانی، امری هزینه بر تلقی می گردد، بنابراین تلاش سازمان امور مالیاتی بر این است تا حداکثر میزان ممکن از این گروه صاحبان درآمد مشاغل را به سمت مالیات توافقی و تعیین مالیات مقطوع بدون نیاز به رسیدگی و در راستای تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م سوق دهد.

اما سیاست قطعی سازی حداکثری مالیات ها در راستای تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م به منزله عدم رعایت ضوابط ذکر شده در این دستورالعمل نبوده و صاحبان درآمد مکلف به رعایت کلیه آنها هستند. عدم رعایت این ضوابط گاهی منجر به قطعی سازی مالیات با رقم بیشتر شده و گاهی نیز منجر به عدم پذیرش درخواست استفاده از توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م خواهد شد که در این صورت صاحب درآمد از جمله مؤدیان فاقد اظهارنامه مالیاتی تلقی شده و تعیین مالیات عملکرد وی بدون تخصیص معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م صورت می پذیرد. همچنین جرائم دیگری از جمله عدم امکان استفاده از سایر معافیت ها و نیز جریمه های عدم تسلیم اظهارنامه و بعضاً ماده ۱۹۰ ق.م.م متوجه وی خواهد شد.

این موارد دز دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ در ۶ بند ذکر شده است. به همین منظور در ادامه به بررسی مواردی که منجر به عدم پذیر درخواست تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم خواهند شد، می پردازیم.

بخوانید!  دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 ق.م.م عملکرد 1398 (بخش دوم)

 

عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م مشاغل گروه اول

بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان درآمد مشاغل به سه گروه شغلی تقسیم شده اند. شش شغل خاص همچون بیمارستان ها، هتل ها، بازرگانان و … به صورت اختصاصی در گروه اول قرار گرفته و مابقی مشاغل بر اساس میزان درآمد و یا فروش سالانه خود در یکی از این سه گروه شغلی قرار می گیرند.

در دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر شرایط دیگر خصوصاً حداکثر میزان فروش، صاحبان مشاغل گروه اول نیز از شمول این توافق خارج بوده و امکان ارائه درخواست توافق مالیاتی موضوع این ماده قانونی را نخواهند داشت و در صورت ارائه فرم مذکور، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. عدم مشمولیت این اشخاص ارتباطی با میزان فروش و یا درآمد سالانه آنها نداشته و صرفاً بر اساس گروه بندی مذکور امکان بهره مندی از این توافق مالیاتی را نخواهند داشت.

 

صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و … که نسبت به ثبت دستگاه کارتخوان اقدام ننموده اند

بر اساس دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی چند گروه شغلی تا پایان سال ۱۳۹۸ مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی یا همان دستگاه پوز شده بودند. با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکلات پیش آمده برای صاحبان درآمد، مهلت اجرای این تکلیف به جز گروه پزشکان برای سایر مشاغل قید شده در دستورالعمل مذکور تمدید گردید اما این وظیفه از دوش پزشکان، دندانپزشکان و … برداشته نشد و این اشخاص می بایست تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به نصب پایانه های فروشگاهی، ثبت مشخصات در سامانه سازمان امور مالیاتی و استفاده مؤثر از آنها پس از ثبت اقدام می نمودند.

بخوانید!  دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 ق.م.م عملکرد 1398 (بخش پایانی)

بر همین اساس و مطابق دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸، در صورتی که پزشکان و … تکالیف مالیاتی خود در این زمینه رعایت را به درستی انجام نداده باشند، از شمول توافق مالیاتی مذکور خارج شده و در صورت ارائه درخواست، فرم تبصره ماده ۱۰۰ آنها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

 

 

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم عملکرد ۱۳۹۸ ادامه دارد …

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۷

محمد مهدیان

درآمدها و هزینه ها و محاسبه مالیات صاحبان مشاغل

محمد مهدیان

دستورالعمل مالیاتی در خصوص درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید