نوشته های مرتبط

موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاها و خدماتی می شود؟

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در اختیار قراردادن اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید