قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵: وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۵

محمد مهدیان

رأی دیوان عدالت اداری بر رد شکایت نسبت به برخی تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۷۲

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید