قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۰

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۰: حذف شد. (۱)

 


توضیحات:

  1. . به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۳۰) قانون و تبصره آن حذف شد.
    “ماده ۳۰ قانون مالیات های مستقیم ‌اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند:

    الف – در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مودی ابلاغ نماید.

    ب – در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد (۱۵%) باشد و همچنین در مواردی­که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این ‌قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌ این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

    تبصره – هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین‌ بهای اموال رأسا اقدام خواهد نمود.”

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۹

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۵

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید