قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۱

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۱: حذف شد. (۱)

 


توضیحات:

  1. .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۳۱) قانون حذف شد.
    “ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌گواهی­نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی­نامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌ وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهی­نامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌ صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظف­ند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.”

 

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی در مورد نحوه تعیین ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۷ و به بعد

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۳

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۶

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید