قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۷

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۷: حذف شد. (۱)


توضیحات:

  1. به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۳۷ حذف شد.
    ماده ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف­اند رونوشت حکم را به‌ اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاًمالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات، گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک ‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ ‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.”

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

مهم ترین تکالیف مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده اشخاص حقوقی

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۵

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید