قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۱

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۱: حذف شد. (۱)


توضیحات:

  1. به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۴۱ حذف شد.
    ماده ۴۱ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات، متعلق‌ ، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات-بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات، قبول‌کند.
    تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات، قبول شود، انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌نخواهد بود.”

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی در خصوص ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۱

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید