قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۲

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۲: حذف شد. (۱)


توضیحات:

  1. به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۴۲ حذف شد.
    ماده ۴۲ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، ‌پس از وصول مالیات، از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات، و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات، در مدت مناسبی موافقت نماید.”

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۰۴

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۷

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید