قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۶

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۶: از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد ۴۵ و ۴۸ این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌ التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت ‌وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهدشد.

موسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط رادر آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره ـ از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق‌تمبر اخذ می‌شود:

 1. از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت ‌معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال‌
 2. از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار(۵۰,۰۰۰) ریال‌
 3. از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری ‌هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ‌ دویست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال‌
 4. از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت ‌اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال‌
 5. از کارنامه وگواهی نامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال
 6. از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی‌، کارشناسی‌،کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار(۱۰،۰۰۰) ریال‌
 7. از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی‌، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال‌
 8. از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال‌
 9. از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال‌
 10. از پروانه مشاغل پزشکی‌، دندانپزشکی‌، پیراپزشکی‌، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌
 11. از جواز تأسیس‌، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی‌، کارت بازرگانی‌، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال‌.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیات)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۲

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو

محمد مهدیان

مالیات حقوق ۱۳۹۷ توجه دولت به اقشار حقوق بگیر جامعه

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید