قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۷

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۷: از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

  1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌
  2. قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند
  3. قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌
  4. وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند
  5. قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود
  6. ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها
  7. تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد
  8. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۴

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۶

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید