قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۹

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۹: در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نمایدو در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

اطلاعات عمومی برگه‌های مالیاتی سنتی مشاغل

محمد مهدیان

تکالیف ارایه اظهارنامه مالیاتی مشاغل مؤدیان مالیاتی

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۸

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید