قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۹

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۹: اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون ‌مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی ‌و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر درمدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که‌ حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل ‌تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی ‌املاک معاف می‌باشد.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

دستورالعمل مالیاتی در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص حق تمبر بروات اسنادی / ارزی

محمد مهدیان

مالیات تکلیفی و انواع آن در قانون مالیات‌های مستقیم

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید