قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۱

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۱: زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده ‌است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث ‌شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که ‌موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع‌است حسب مورد قرارگرفته باشد.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۰۹

محمد مهدیان

اظهارنامه مالیاتی – آشنایی با اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل گروه سوم (صفحه پنجم – بخش اول)

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۸

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید