قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۴

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۴: در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ‌حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل ‌می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب ‌مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ ‌تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

مالیات نقل و انتقال املاک و نحوه محاسبه و تعیین آن

محمد مهدیان

تفاوت اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۰

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید