قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۸

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۸: در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور درماده (۵۲) ا ین قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده (۵۹) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت‌.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه بررسی تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۵۶

محمد مهدیان

آشنایی با برگه‌های مالیاتی – برگ گزارش رسیدگی سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۳

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید