عناوین : مالیات

راهکارهای مالیاتی

پیرامون ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م و شرط بهره مندی از معافیت های مالیاتی

محمد مهدیان
در اغلب کشورهای توسعه یافته، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت ها برای اداره امور داخلی کشور به شمار می رود. به همین منظور قوانین سختگیرانه ای نیز در این حوزه وضع کرده تا از...
بخشنامه ها

اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۹۵ ق.م.م موضوع: اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پیرو بخشنامه های شماره...
بخشنامه ها

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۱۷۲ ق.م.م موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط...
بخشنامه ها

اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۸۳ ق.م.م موضوع: اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه...
راهکارهای مالیاتی

مباحثی پیرامون مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی

محمد مهدیان
بر اساس قانون مالیات های مستقیم صاحبان درآمد مشاغل حقیقی، حقوقی، اجاره املاک و ... در مهلت های قانونی مشخص باید نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند....
راهکارهای مالیاتی

تکالیف ارایه اظهارنامه مالیاتی مشاغل مؤدیان مالیاتی

محمد مهدیان
اظهارنامه مالیاتی که صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت و درآمدهای حاصل شده در طول یک سال مالیاتی مکلف به ارایه آن هستند، دفترچه ای است که عملکرد مالی آنها شامل کلیه رویدادهای مالی بنگاه اقتصادی...
راهکارهای مالیاتی

انواع معافیت مالیاتی املاک مسکونی و شرط بهره مندی از آنها

محمد مهدیان
مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیاتی است که صاحبان املاک بابت اجاره دریافتی از مستأجران خود می بایست پرداخت نمایند....
بخشنامه ها

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دسته: مواد ۱۴۳-۱۴۳ مکرر ق.م.م موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیئت محترم وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام به پیوست تصویر تصویب...
بخشنامه ها

دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شروط سه گانه بند ۹ ماده ۱۴۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۶ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دسته: ماده ۱۴۸ ق.م.م موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط...
بخشنامه ها

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۴ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ دسته: ماده ۱۸۷ و بند ۴ ماده ۲۸۲ موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص تسهیل تنظیم اسناد...