عناوین : مالیات

راهکارهای مالیاتی مالیات

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م عملکرد ۱۳۹۸ (بخش پایانی)

محمد مهدیان
در ادامه بررسی شرایط عدم پذیرش درخواست های استفاده از فرم تبصره ماده 100 ق.م.م، در این مطلب به آخرین حالت های ممکن این موضوع می پردازیم....
راهکارهای مالیاتی مالیات

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م عملکرد ۱۳۹۸ (بخش دوم)

محمد مهدیان
در این مطلب قصد داریم تا شما عزیزان را با 2 مورد دیگر از دلایل عدم پذیرش فرم های تبصره ماده 100 ق.م.م صاحبان درآمد مشاغل بر اساس دستورالعمل ماده قانونی مذکور آشنا کنیم....
راهکارهای مالیاتی مالیات

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم عملکرد ۱۳۹۸

محمد مهدیان
در صورتی که پزشکان و ... تکالیف مالیاتی خود در این زمینه رعایت را به درستی انجام نداده باشند، از شمول توافق مالیاتی مذکور خارج شده و در صورت ارائه درخواست، فرم تبصره ماده 100...
راهکارهای مالیاتی مالیات

نحوه بررسی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی

محمد مهدیان
درخواست های ارائه شده صاحبان درآمد مشاغل بابت تعیین مالیات مقطوع عملکرد 1398 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در حال بررسی توسط ادارات امور مالیاتی مربوطه است....
راهکارهای مالیاتی مالیات

دلایل عدم پذیرش فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

محمد مهدیان
عدم محاسبه مالیات قطعی بر مبنای سال کامل، درآمد بیشتر از سقف تعیین شده و عدم رعایت تکالیف معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی می توانند از جمله موارد عدم پذیرش فرم تبصره ماده 100...
راهکارهای مالیاتی مالیات

درآمدها و فعالیت های معاف از مالیات بدون پیش شرط ارائه اظهارنامه

محمد مهدیان
قوانین مالیاتی متنوعی وجود دارد که بخشی و یا کل درآمد و یا هزینه های صاحبان درآمد در یک سال مالیاتی را از مالیات معاف می گرداند. برخی از این قوانین در خصوص مشاغل مختلف...
راهکارهای مالیاتی مالیات

شرایط مشمول شدن و ضوابط مرور زمان مالیاتی

محمد مهدیان
به طور کلی مرور زمان اشاره به قوانینی دارد که بر اساس آن، پس از انقضای مدت مشخص شده، تعقیب فرد و مسئله قانونی موقوف خواهد شد....
راهکارهای مالیاتی مالیات

نحوه و زمانبندی رسیدگی به پرونده های فاقد اظهارنامه مالیاتی

محمد مهدیان
نحوه و مسیر رسیدگی به پرونده هایی که در مهلت مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام ننموده (فاقد اظهارنامه مالیاتی) و یا اظهارنامه خود را خارج ازموعد تکمیل کرده اند تفاوتی با رسیدگی به...
راهکارهای مالیاتی مالیات

رسیدگی به فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م چه زمانی صورت می پذیرد؟

محمد مهدیان
مؤدیان مالیاتی می توانند بر اساس تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و مطابق با دستورالعمل های آن که سالانه توسط سازمان امور مالیاتی در زمان تسلیم اظهارنامه اعلام می گردد، نسبت به ارایه...
راهکارهای مالیاتی مالیات

رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل چه زمانی صورت می پذیرد؟

محمد مهدیان
برای برخی از صاحبان مشاغل که هر ساله در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام می نمایند، این سؤال مطرح می گردد که رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و تعیین مالیات عملکرد آنها...