عناوین : مالیات

بخشنامه ها

ابلاغ بند (۲) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۳۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ دسته: مواد ۱۵۶ – ۲۲۷ ق.م.م موضوع: ابلاغ بند (۲) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۷۱۲ مورخ...
بخشنامه ها

ابلاغ احکام مالیاتی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۵ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ دسته: بند(الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه...
راهکارهای مالیاتی

آشنایی با برگه‌های مالیاتی – برگ گزارش رسیدگی سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
پس از ابلاغ دعوتنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک درآمد و هزینه از سوی مودی، نوبت به بررسی اسناد ارائه شده و صدور گزارش رسیدگی می رسد. گزارش رسیدگی در سامانه سنتی مشاغل در...
بخشنامه ها

ابلاغ تصویب نامه های هیأت محترم وزیران موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۴ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ دسته: بند (د) ماده ۱۳۲ ق.م.م موضوع: ابلاغ تصویب نامه های شماره ۹۸۹/ت۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ و شماره ۲۹۷۱۰/ت۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ هیأت محترم وزیران پبرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۴/۷۹...
بخشنامه ها

رأی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ دسته: ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ دسته: ماده ۱۶۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند ۵-۱ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص...
بخشنامه ها

ابلاغ آیین نامه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۳۱ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیوست...
بخشنامه ها

ابلاغ دستورالعمل ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۳۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به...
بخشنامه ها

ابلاغ دستورالعمل ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۲۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیوست تصویر...
بخشنامه ها

ابلاغ آیین نامه ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۲۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیوست...