دوشنبه/ 3 آبان / 1400

دسته بندی: قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

ماده 282 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 282 قانون مالیاتهای مستقیم: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود: مواد(29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی

قانون مالیات های مستقیم

ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم: تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/04/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد.

قانون مالیات های مستقیم

ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم: دولت می‌تواند معادل یک‌درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب

قانون مالیات های مستقیم

ماده 279 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 279 قانون مالیاتهای مستقیم: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده(169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی

قانون مالیات های مستقیم

ماده 278 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 278 قانون مالیاتهای مستقیم: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(274) تا(276) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت

قانون مالیات های مستقیم

ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم: چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند

قانون مالیات های مستقیم

ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع

قانون مالیات های مستقیم

ماده 275 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 275 قانون مالیاتهای مستقیم: چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: ممنوعیت از یک یا

قانون مالیات های مستقیم

ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم: تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیة اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال 1380

قانون مالیات های مستقیم

ماده 282 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 282 قانون مالیاتهای مستقیم: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود: مواد(29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/06/12 ماده(17) قانون استفاده

قانون مالیات های مستقیم

ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم: تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/04/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و

قانون مالیات های مستقیم

ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم: دولت می‌تواند معادل یک‌درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه

قانون مالیات های مستقیم

ماده 279 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 279 قانون مالیاتهای مستقیم: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده(169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و

قانون مالیات های مستقیم

ماده 278 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 278 قانون مالیاتهای مستقیم: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت

قانون مالیات های مستقیم

ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(274) تا(276) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این

قانون مالیات های مستقیم

ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم: چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته

قانون مالیات های مستقیم

ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن اختفای

قانون مالیات های مستقیم

ماده 275 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 275 قانون مالیاتهای مستقیم: چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ممنوعیت از

قانون مالیات های مستقیم

ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم: تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیة اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از

اسکرول به بالا