شنبه/ ۲ مرداد / ۱۴۰۰

دسته بندی: قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود: مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم: تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد.

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم: دولت می‌تواند معادل یک‌درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(۲۷۴) تا(۲۷۶) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم: چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم: چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: ممنوعیت از یک یا

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم: تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال ۱۳۸۰

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود: مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ماده(۱۷) قانون استفاده

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم: تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم: دولت می‌تواند معادل یک‌درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(۲۷۴) تا(۲۷۶) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم: چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن اختفای

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم: چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ممنوعیت از

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم: تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از

اسکرول به بالا