Category: ادبیات

حسین منزوی

زندگینامه حسین منزوی غزل سرای معاصر ایرانی

حسین منزوی شاعر ایرانی بود. نقش منزوی در زنده کردن غزل معاصر، چشمگیر ارزیابی شده‌ است و حتی بعضی از منتقدان کار او را انقلابی در غزل امروز می‌دانند و آن را با کاری که نیما در تحول شعر فارسی کرد، مقایسه کرده‌اند.

شعر کودکانه کلاغ پر

اشعار کودکانه / شعر کلاغ پر

شعر کودکانه کلاغ پر / زمستونا کلاغا / جیغ می زنن تو باغا / گنجشک پر / کفتر پر / گلهای باغچه پرپر / ابر سیاه آوردیم / ستاره ها رو بردیم..

داستان کوتاه کشاورز بازنده

داستان کوتاه کشاورز بازنده

داستان کوتاه کشاورز بازنده / فردی از کشاورزی پرسید: آیا گندم کاشته‌ای؟ !کشاورز جواب داد: نه، ترسیدم باران نبارد. مرد پرسید: پس ذرت کاشته‌ای؟ کشاورز گفت: نه، ترسیدم ذرت‌ها را آفت بزند.

قصه کودکانه اژدها کوچولوی گرسنه

قصه های کودکانه / قصه اژدها کوچولوی گرسنه

قصه کودکانه اژدها کوچولوی گرسنه …در سرزمینی دور غاری بود که اژدها کوچولو در آن زندگی می‌کرد. یک روز که اژدها کوچولو کلی بازی کرده بود و حسابی خسته شده بود، از خستگی خوابش برد.

زندگينامه رهی معیری

زندگینامه رهی معیری شاعر و غزلسرای معاصر

رهی معیری شاعر و غزلسرای معاصر که سروده هایش برای هر اهل شعر و سخنی آشنا و دلنواز است. او متولد سال ۱۲۸۸ است و قبل از تولدش پدرش را از دست داد. او از کودکی به شعر نقاشی و موسیقی علاقه زیادی داشت و مهارت بسیاری در این زمینه ها از خود نشان داد.

Category: ادبیات

حسین منزوی

زندگینامه حسین منزوی غزل سرای معاصر ایرانی

حسین منزوی شاعر ایرانی بود. نقش منزوی در زنده کردن غزل معاصر، چشمگیر ارزیابی شده‌ است و حتی بعضی از منتقدان کار او را انقلابی در غزل امروز می‌دانند و آن را با کاری که نیما در تحول شعر فارسی کرد، مقایسه کرده‌اند.

شعر کودکانه کلاغ پر

اشعار کودکانه / شعر کلاغ پر

شعر کودکانه کلاغ پر / زمستونا کلاغا / جیغ می زنن تو باغا / گنجشک پر / کفتر پر / گلهای باغچه پرپر / ابر سیاه آوردیم / ستاره ها رو بردیم..

داستان کوتاه کشاورز بازنده

داستان کوتاه کشاورز بازنده

داستان کوتاه کشاورز بازنده / فردی از کشاورزی پرسید: آیا گندم کاشته‌ای؟ !کشاورز جواب داد: نه، ترسیدم باران نبارد. مرد پرسید: پس ذرت کاشته‌ای؟ کشاورز گفت: نه، ترسیدم ذرت‌ها را آفت بزند.

قصه کودکانه اژدها کوچولوی گرسنه

قصه های کودکانه / قصه اژدها کوچولوی گرسنه

قصه کودکانه اژدها کوچولوی گرسنه …در سرزمینی دور غاری بود که اژدها کوچولو در آن زندگی می‌کرد. یک روز که اژدها کوچولو کلی بازی کرده بود و حسابی خسته شده بود، از خستگی خوابش برد.

زندگينامه رهی معیری

زندگینامه رهی معیری شاعر و غزلسرای معاصر

رهی معیری شاعر و غزلسرای معاصر که سروده هایش برای هر اهل شعر و سخنی آشنا و دلنواز است. او متولد سال ۱۲۸۸ است و قبل از تولدش پدرش را از دست داد. او از کودکی به شعر نقاشی و موسیقی علاقه زیادی داشت و مهارت بسیاری در این زمینه ها از خود نشان داد.