عناوین : داستان کوتاه

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

حرمت عشق؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت: دقیقاً معنای عشق همین است. عشق یعنی حفظ حریم یار نه به اجبار بلکه از فرط دلدادگی....
ادبیات داستان کوتاه

ذکر دو حکایت از کشف الاسرار و عدة الابرار

محمد زکی زاده
«کشف الاسرار و عدة الابرار» تالیف رشید‌الدین ابوالفضل میبدی بر اساس تفسیر خواجه عبدالله انصاری است. این کتاب منبع غنی از تفسیر، معارف اسلامی، شعر و ادب فارسی و عربی است....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

تو فقط بال پروازم باش؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا یکی یکی به همه شاگردان نگاهی انداخت و گفت: اگر خواستید دعا کنید، اینگونه دعا کنید. اگر خواستید پرواز کنید، به جای اینکه از خالق کائنات بال های قدرتمند بخواهید، از او بخواهید که...
ادبیات داستان کوتاه

ذکر حکایتی از بِشر حافی؛ تأملی بر کشف الاسرار و عدة الابرار

محمد زکی زاده
کشف الاسرار و عدة الابرار تفسیر عرفانی قرآن، نوشته رشید الدین ابوالفضل میبدی است. این کتاب بر اساس تفسیر خواجه عبدالله انصاری و در ده جلد نوشته شده‌است....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

کمی بایست؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا سری تکان داد و گفت: اسبت در هر ساعت چقدر جلو می رود؟ پسر با تعجب پاسخ داد: من که اسب ندارم! شیوانا به مغز پسر اشاره کرد و گفت: منظورم اسب مغزت است....
ادبیات داستان کوتاه

ذکر حکایتی از سوره یوسف؛ تأملی بر کشف الاسرار و عدة الابرار

محمد زکی زاده
گفتند: ای مجنون هفت شبانروز بی طعام و شراب چون بسر آوردی؟...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

یک دقیقه بیشتر؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا دیوان حافظ را با احترام در دست گرفته بود و زمزمه می کرد، شاگردان هم با شنیدن صدایش ساکت شدند و او بعد از خواندن غزلی زیبا از حضرت حافظ، نگاهی به بچه ها...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

شادی اتفاقی درونی است؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا نیز در کنار اهالی دهکده تلاش می کرد که "روز مهربانی" بهتر از همیشه برگزار شود و لب هایی که روزها متمادی به خنده باز نشده، سرشار از لبخند گردد...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

مانند فانوس باش؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا با لبخند به فانوسی که نزدیکش بود اشاره کرد و گفت: در این شب تاریک این فانوس کوچک کار مهمی را انجام می دهد که از راه دور از دست خورشید با آن عظمت...