ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت اول)

گلستان سعدی

در فواید خاموشی – قسمت اول

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتادزیان رسید(۱). پسر را گفت: باید که این سخن با هیچ کس در میان ننهی.

گفت: ای پدر، فرمان تو راستحُکم حُکم تو است(۲) ولیکن می خواهم که بدانم در این چه مصلحت است؟

گلستان سعدی

 

گفت: تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایهکاهش سرمایه(۳) و دیگر شماتت همسایه.

مگوی اندهِ خویش با دشمنان

که لا حول گویند شادی کنان

 


 

۱. زیان رسید

۲. دستور از تو است، حُکم حُکم تو است

۳. کاهش سرمایه

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  شعر کودکانه یک روز یه آقا خرگوشه

نوشته های مرتبط

داستان کوتاه پریچهر ( قسمت شانزدهم )

ارغوان فاطمی

بررسی و تأمل در باب سوم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده

محرم در ادبیات فارسی / همراه با سیف فرغانی

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید