دوشنبه/ 10 مهر / 1402
فرزندم خودت را باش

عارفانه

فرزندم خودت را باش

فرزندم خودت را باش

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس دهم: فرزند جناب میر سید شریف در هنگام مرگ پدر از او خواست تا موعظه ای کند. او نیز فرمود: «فرزندم خودت را باش»، باید به جان خودت برسی. آنچه را که  از ما می خواهند همین است که ببینیم چه هستیم و چه می کنیم؟!

نقش استاد در تطهیر قوه خیال

نقش استاد در تطهیر قوه خیال

شرح مراتب استاد صمدی آملی – مجلس نهم / نقش استاد در تطهیر قوه خیال: عقل در عالم دو نوع ادراک دارد: یا این‌که صُوَر موجودات مجرد عقلی را ادراک می‌کند که ما از آن‌ها به ملائکه الله تعبیر می کنیم، زیرا ملائکه موجودات عقلی هستند و در عالم وسیع‌ تری به نام عالم عقل یا عالم ملائکه متحقق اند. و یا این‌که معانی کلی عقلی را در ماورای عالم ادراک می کند.

درمان سوء ظن در بیانات استاد صمدی آملی

درمان سوء ظن در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس هشتم / درمان سوء ظن در بیانات استاد: عرض کردیم که راه تطهیر قوه خیال در سوءظن ها این است که انسان همیشه جهت مخالف گمان خود را اخذ کند.

طهارت قوه خیال در بیانات استاد صمدی آملی

طهارت قوه خیال در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس هفتم / طهارت قوه خیال: انسان باید مراتب طهارت ظاهری را بگذراند تا به مرتبه باطنی برسد. طهارت باطنی را مراتبی است که از طهارت خیال آغاز می گردد و به طهارت روح و سِرّ پایان می پذیرد. مهمترین و مشکلترین مرتبه طهارت و پاکی، مرتبه قوه خیال است. چرا که انسان باید آن را از تخیلات بی خود و سوء ظن های بی‌جا نجات بخشد.

نقش دستورات شرعی در طهارت ظاهر و باطن

نقش دستورات شرعی در طهارت ظاهر و باطن

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس ششم / نقش دستورات شرعی در طهارت ظاهر و باطن: دستورات شرعیه در مسائل فقهی برای این است که نفس را در تمامی قوایش تطهیر نماید. مثلاً یکی از اسرار دستور نماز و روزه تطهیر قوای ظاهریه بدن است و همچنین برای اینکه اعضای بدن در هنگام عبادت کردن مؤدب گردند.

اعتدال و میانه روی در امور عملی

اعتدال و میانه روی در امور عملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس پنجم / اعتدال و میانه روی در امور عملی: آن سیره عملی که در امور انسانی به عنوان معیار شناسانده شده، حد وسط در امور است که از آن تعبیر به اعتدال و میانه روی نیز می‌کنند. افراط و تفریط، در تمامی امور مبعّدِ انسان از حقیقتی است که آدمی آن را به عنوان غایت و نهایت فعل خویش در نظر گرفته بود یعنی در امور روزانه نه افراط حق است و نه تفریط بلکه اعضا و جوارح انسان یک حدّ اعتدالی دارند که انسان باید آن را مراعات کند، در غیر این صورت بی طهارت خواهد بود. حال به مثالهایی که نوعاً با افراد جامعه مرتبط است می‌پردازیم.

طهارت چشم و طهارت زبان در بیانات استاد صمدی آملی

طهارت چشم و طهارت زبان در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس چهارم / طهارت چشم و طهارت زبان در بیانات استاد صمدی آملی: اگر کسی می‌خواهد در سیر علمی و عملی وارد شود باید به دو مطلب دقت کافی داشته باشد ۱-طهارت ۲-ادب. انسان باید بدین دو امر توجه کامل داشته باشد تا چشم و گوش و همگی اعضاء و جوارح او مودب شده و در مسیر تکامل قرار گیرند.

تفاوت بین مال و روزی چیست و نقش طهارت در تنظیم رزق

تفاوت بین مال و روزی چیست و نقش طهارت در تنظیم رزق

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس سوم / تفاوت بین مال و روزی چیست و نقش طهارت در تنظیم رزق: اگر روح و جان ما طهارت پیدا کند رزق معنوی زیاد می‌شود چه اینکه اگر جسم ظاهری ما طاهر باشد، رزق حسی و مادی…

شگفت انگیزترین اثرات وضو بر روح انسانی

شگفت انگیزترین اثرات وضو بر روح انسانی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس دوم / شگفت انگیزترین اثرات وضو بر روح انسانی: از آنجا که انسان در اجتماع آدمی مسلک بوده و همیشه با دیگران در ارتباط است، لذا همیشه آلودگی های اجتماع دامنگیرش خواهد بود…

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی - مجلس اول

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس اول: هر کسی که دلش به دل دیگری راه داشت قطعاً این دو دل به هم رو می‌کنند و چون رو می‌کنند چهره ها و بدنشان نیز به یکدیگر رو می‌کنند…