سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 210/99/57 مورخ  1399/07/21

دسته: مواد 143-143 مکرر ق.م.م

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 7426458036هـ مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 74264/ت58036هـ مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1321 مورخ 1399/07/10 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب بند 4 آن مقرر گردید: «نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است»، جهت اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

تاریخ اجرا: 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور – مدت اجرا: مطابق بخشنامه
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا